Vīriešiem

2020.gada 21. Septembris - 11. Oktobris
Veikals: Drogas

Drogas Gillette lielā loterija

Pērc Gillette produktus un laimē bezvadu austiņas Powerbeats Pro vai balvas no Gillette!

Reģistrācija loterijai beigusies

Drogas Gillette lielā loterija
Noteikumi

Preču loterijas “Gillette loterija veikalos Drogas” noteikumi
Loterijas atļauja: /files/download/documents/Atlauja_6363.pdf


1. Loterijas preču izplatītājs: SIA “Sanitex”, reģ. nr. 40003166842, juridiskā adrese: Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Latvija, LV-2111 - turpmāk Izplatītājs. 
2. Loterijas organizētājs: SIA „Visas Loterijas” reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Baloži, Ķekavas nov., Latvija, LV-2128, – turpmāk Loterijas rīkotāji.
3. Loterijas norises teritorija: jebkura tirdzniecības vieta Drogas visā Latvijas Republikas teritorijā un interneta veikals www.drogas.lv, kurā tiek izplatītas loterijas preces. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs, kurš sasniedzis 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu.
3.1. Loterijas prece: jebkurš Gillette produkts, kurš pieejams tirdzniecības vietās Drogas un interneta veikalā www.drogas.lv.
4. Loterijas norises laiks:
4.1.Loterijas norises sākuma datums: 2020. gada 21. septembra. Loterijas norises beigu datums: 2020. gada 12. oktobris.
4.2. Loterijas reģistrācijas periods: no 2020. gada 21. septembra līdz 2020. gada 11. oktobrim.

5. Balvu fonds:

Balva

Skaits

1 balvas vērtība (EUR)

Balvu kopējā vērtība (EUR)

Bezvadu austiņas Powerbeats Pro

3

249.99

749.97

Gillette zīmola sporta somas

10

15.00

150.00

Champions Leaque futbola bumbas

20

7.00

140.00

Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN:

1039.97

6. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
6.1. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 4. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.
6.2. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 5000 (pieci tūkstoši) dalībnieku. Iespēja iegūt laimestu ir 33 (trīsdesmit trīs) pret 5000 (pieci tūkstoši).
7. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2020. gada 21. Septembra līdz 2020. gada 11. oktobrim, jāiegādājas vismaz 1 (viens) loterijas produkts jebkurā tirdzniecības vietā Drogas visā Latvijas Republikas teritorijā vai interneta veikalā www.drogas.lv, jāsaglabā pirkuma apliecinošais dokuments un ar to jāreģistrējas Loterijai:
• aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.izdevigspirkums.lv. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs, dalībnieka tālruņa numurs. Reģistrācija ir bez maksas.
• Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs un dalībnieka tālruņa numurs. 
7.1.Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.
7.2.Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma dokumenta numuru.
7.3. Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes.
7.4. Viens pirkuma dokuments var laimēt tikai vienu balvu.
7.5. Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu reizi.
8. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
9. Loterijā tiek noteikta 1 (viena) izloze, kurā piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 7. punktu: 

Izlozes norises laiks

Periods par kādu notiek izloze 

Izlozētās balvas un skaits

Rezervisti

12.10.2020. plkst. 11.00

21.09.2020. plkst. 00.00 – 11.10.2020. plkst. 23.59

3 (trīs) bezvadu austiņas Powerbeats Pro;

10 (desmit) Gillette zīmola sporta somas;

20 (divdesmit) Champions Leaque futbola bumbas

2 (divi) katram balvu veidam


9.1. Izloze notiek Loterijas rīkotāju SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīgā, 6. stāvā.
9.2. Izloze tiks veikta ar loteriju programmatūru „Premium”.
9.3. Izlozē katram balvu veidam tiek izlozēti papildu rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.
10. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2020. gada 12. oktobrī līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.izdevigspirkums.lv.
11. Laimesta ieguvēji par laimestu saņemšanu tiks informēti personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas. 
11.1. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2020. gada 26. oktobrim. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Izplatītāja īpašumā.
11.2. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs dokuments ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Pēc balvas saņemšanas laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
11.3. Par  balvu  piegādi  uz  reģioniem  ārpus  Rīgas,  iespējams  vienoties  individuāli,  zvanot  pa tālr. 67686540, darba dienās no 10.00 līdz 17.00 līdz 26. oktobrim. Balvas tiks izsūtītas ar Omniva pakomātu starpniecību
11.4. Pirkuma dokumentā ir jābūt redzamam – atbilstošajam pirkuma dokumenta numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto, kas ir laimējis izlozē, attēlotam loterijas preces pirkumam laika posmā no 2020. gada 21. septembra līdz 2020. gada 11. oktobrim un attēlotam loterijas preces nosaukumam Gillette. Ja informācija ir nepilnīga, lai saņemtu balvu, nepieciešama stingrās uzskaites kvīts ar precizētiem Loterijas preču nosaukumiem vai uz čeka otrā pusē uzrakstītiem precīziem Loterijas preču nosaukumiem, pārdevēja parakstam, atšifrējumam un veikala zīmogam.
11.5. Balva netiek izsniegta, ja Loterijas laimētājs:
11.5.1. nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi; 
11.5.2. ir reģistrējis vienu pirkuma dokumenta numuru vairākkārt;
11.5.3. ir reģistrējis pirkuma dokumenta numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts pirkuma dokumentā;
11.5.4. ir reģistrējis vienu un to pašu pirkuma dokumenta numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem;
11.5.5. ir papildinājis pirkuma dokumenta numuru ar papildus simboliem vai mainījis simbolu kombināciju.
11.6. Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu.
12. Visas pretenzijas par Loteriju jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „Visas Loterijas”, (Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīga, Latvija, LV-1010) līdz 2020. gada 27. oktobrim ar norādi Loterija “Gillette loterija veikalos Drogas”. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc šī datuma, neizraisa juridiskas sekas.
12.1. Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.
12.2. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.
13. Loterijā nevar piedalīties SIA “Sanitex”, A/S “Drogas” un SIA “Visas Loterijas” darbinieki. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.
14. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.
14.1. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.
14.2. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
14.3. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.izdevigspirkums.lv un www.drogas.lv, kā arī pa tālruni  +371 67686540.

Rīgā, 2020. gada 16. jūlijā

____________________________ 
SIA “Visas Loterijas”
Finanšu produktu attīstības 
projektu vadītāja
Signija Eglīte


Uzvarētāji
Balvas nosaukums Izlozes laiks Vārds Uzvārds Čeks
Bezvadu austiņas Powerbeats Pro 12.10.2020 11:00 Imants Stalidzāns 122/995
Bezvadu austiņas Powerbeats Pro 12.10.2020 11:00 Janis Skuts 145/869
Bezvadu austiņas Powerbeats Pro 12.10.2020 11:00 Artis Rukmanis 200/675
         
Gillette zīmola sporta somas 12.10.2020 11:00 Artūrs Ivanovs 106/886
Gillette zīmola sporta somas 12.10.2020 11:00 Svetlana Busigina 79/661
Gillette zīmola sporta somas 12.10.2020 11:00 Valentīna Brante 57/683
Gillette zīmola sporta somas 12.10.2020 11:00 Imants Beiers 152/891
Gillette zīmola sporta somas 12.10.2020 11:00 Oksana  Murniece 52/882
Gillette zīmola sporta somas 12.10.2020 11:00 Džaneta  Lamša 240/649
Gillette zīmola sporta somas 12.10.2020 11:00 Viktors Kotegovs 14/304
Gillette zīmola sporta somas 12.10.2020 11:00 Valdis Kārkliņš  213/659
Gillette zīmola sporta somas 12.10.2020 11:00 Ikars Niezers 53/959
Gillette zīmola sporta somas 12.10.2020 11:00 Toms Tukmanis 399782
         
Champions Leaque futbola bumbas 12.10.2020 11:00 Signe  Malnača 91/643
Champions Leaque futbola bumbas 12.10.2020 11:00 Raivis Hibšmanis 493080
Champions Leaque futbola bumbas 12.10.2020 11:00 Anželika Rimoviča 588/860
Champions Leaque futbola bumbas 12.10.2020 11:00 Ričards Briedis 95/177
Champions Leaque futbola bumbas 12.10.2020 11:00 Inese Briede 39/984
Champions Leaque futbola bumbas 12.10.2020 11:00 Inga Kupina 78/883
Champions Leaque futbola bumbas 12.10.2020 11:00 Inga  Pīpe 73/847
Champions Leaque futbola bumbas 12.10.2020 11:00 Jānis Sirmelis 177/972
Champions Leaque futbola bumbas 12.10.2020 11:00 Jānis Veide 391/662
Champions Leaque futbola bumbas 12.10.2020 11:00 Anna Purviņa 141/874
Champions Leaque futbola bumbas 12.10.2020 11:00 Dāniels Rubins 27/933
Champions Leaque futbola bumbas 12.10.2020 11:00 Gunārs Grīnhofs 249/143
Champions Leaque futbola bumbas 12.10.2020 11:00 Uldis Blumbergs 130/777
Champions Leaque futbola bumbas 12.10.2020 11:00 Jurģis Liepiņš 8/108
Champions Leaque futbola bumbas 12.10.2020 11:00 Vija Kairisa 205/891
Champions Leaque futbola bumbas 12.10.2020 11:00 Jeļena Šukste 8/646
Champions Leaque futbola bumbas 12.10.2020 11:00 Liga studente Studente 9987
Champions Leaque futbola bumbas 12.10.2020 11:00 Jānis Kānītis 63/647
Champions Leaque futbola bumbas 12.10.2020 11:00 Lāsma Rage 246/875
Champions Leaque futbola bumbas 12.10.2020 11:00 Evita Zušmane 418580