Privātuma politika

1. Vispārīgie noteikumi.

Šie privātuma noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka galvenos principus un kārtību, kādā tiek regulēta “Sanitex” SIA (turpmāk tekstā – Sanitex) mājaslapas www.gudrspirkums.lv , kas atrodas interneta adresē www.gudrspirkums.lv, apmeklētāju, turpmāk tekstā – Jūs, personas datu lietošana.

Personas dati, ko Jūs iesniedzat vietnē www.gudrspirkums.lv, tiks izmantoti saskaņā ar Noteikumiem, Fizisko personu datu apstrādes likumu, ES Vispārīgās datu aizsardzības regulu, kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem tiesību aktiem, kas regulē personas datu izmantošanu un aizsardzību.

Www.gudrspirkums.lv ” ir paredzēta personām vecākām par 14 gadiem. Personas, kas ir jaunākas par 14 gadiem, nevar iesniegt nekādus personas datus, izmantojot "www.gudrspirkums.lv ".

2. Tiešais mārketings.

Jūsu personas dati (vārds, uzvārds, e-pasta adrese) tiek apstrādāti ar mērķi nodrošināt ērtāku reģistrēšanos konkursiem un veikt tiešo mārketingu saskaņā ar Jūsu piekrišanu, kas tiek izteikta, aizpildot anketu par jaunumu saņemšanu www.gudrspirkums.lv sadaļā “Pieteikties jaunumiem”. Ja Jūs nepiekritīsiet būt tiešā mārketinga adresāts, Sanitex nevarēs paziņot Jums noderīgu un aktuālu informāciju.

Lai apstrādātu jaunumu paziņojumu saņēmēju sarakstu un tiem nosūtītu e-pastus, mēs izmantojam automātiskā mārketinga platformu – MailerLite. Ar MailerLite privātuma noteikumiem Jūs varat iepazīties https://www.mailerlite.com/privacy-policy.

Paziņojumi par jaunumiem var saturēt tīmekļa bākas (angļu val. “web beacon”), unikālus identifikatorus kā arī citas sekošanas tehnoloģijas, lai iegūtu informāciju par e-pasta saņēmējiem, vai/kad e-pasts tiek atvērts, apmeklētajām saitēm, vai/kad atsakās no paziņojumu saņemšanas, aplikāciju, kas tiek izmantota e-pasta apskatīšanai, Jūsu IP adresi un ar to saistīto valsti, klienta veidu. Šī informācija tiek ievākta ar nolūku iegūt statistiku, lai uzraudzītu un uzlabotu mūsu jaunumu paziņojumus.

No jaunumu paziņojumu saņemšanas Jūs varat atteikties, noklikšķinot uz saites, kas ir ietverta katra jaunumu paziņojuma beigās.

3. Citu (nepersonisko) datu pārvaldīšana.

Citi dati, kas nav Jūsu personas dati – t.i., saistīti ar Jūsu veiktajiem pakalpojumu pasūtījumiem vietnē www.gudrspirkums.lv – var  tikt izmantoti anonīmu statistikas pētījumu veidošanai. Jebkurā gadījumā, šāda datu izmantošana ne tieši, ne netieši neatklās Jūsu identitāti. Atsevišķos gadījumos mēs saglabājam tiesības anonīmo statistikas pētījumu rezultātus nodot trešajām personām.

4. Personas datu nodošana trešajām personām.

Jūsu personas dati var tikt nodoti trešajām personām, kuras tos apstrādā, lai sniegtu mums atbalstu vietnes uzturēšanā un Jūsu datu aizsardzībā. Šādas trešās personas varētu būt  datubāžu programmu pārdevēji, datubāžu uzturēšanas pakalpojumu sniedzēji, mākoņpakalpojumu sniedzēji, utml. Jūsu personas dati var tikt nodoti starpniekiem un/vai datu nesējiem, kā arī Sanitex grupas uzņēmumiem. Tāpat Jūsu dati var tikt nodoti tiesībsargājošajām iestādēm, piemēram, Valsts Policijai un citām uzraugošajām iestādēm, saņemot attiecīgu pieprasījumu, ja to paredz piemērojamie normatīvie akti, vai, lai aizsargātu mūsu tiesības vai nodrošinātu mūsu klientu, darbinieku un resursu drošību.

Izņemot tos gadījumus, kas norādīti šajos Noteikumos, kā arī ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, bez Jūsu iepriekšējas atļaujas saņemšanas, mēs  neizpaudīsim Jūsu personas datus trešajām personām.

5. Informācija Jūsu datorā.

Mēs paturam tiesības ierakstīt informāciju (parasti saukti “cookies”) Jūsu datorā, kad Jūs apmeklējat mājas lapu www.gudrspirkums.lv. Šī informācija ļauj ērtāk izmantot www.gudrspirkums.lv un izslēdz nepieciešamību ievadīt personas datus katras apmeklēšanas laikā. Jūs varat izdzēst šo informāciju no Jūsu datora vai bloķēt to izmantošanu, izmainot iestatījumus Jūsu interneta pārlūkprogrammā.

6. Personas datu iesniegšana un atjaunināšana. 

Lai efektīvāk un precīzāk īstenotu Jūsu pieprasījumus un pasūtītos pakalpojumus mājas lapā www.gudrspirkums.lv, mums ir nepieciešams saņemt no Jums precīzus datus. Jums ir jāsniedz precīzus datus reģistrācijas formā www.gudrspirkums.lv , kā arī pēc iespējas ātrāk jāatjaunina informāciju, ja tā ir mainījusies.

7. Trešo pušu mājas lapas.

Mēs neesam atbildīgi par to Jūsu personas datu  pārvaldi, kas pieder trešajām personām. Mēs neesam atbildīgi par privātuma noteikumiem  un trešo pušu mājas lapu aktivitātēm pat gadījumos, kad Jūs apmeklējat mājas lapas caur www.gudrspirkums.lv . Mēs rekomendējam atsevišķi iepazīties ar katras mājas lapas privātuma noteikumiem.

8. Personas datu drošība.

Mēs ievērojam datu drošības un apstrādes prasības, kas ir noteiktas Fizisko personu datu apstrādes likumā un ES Vispārīgajā datu aizsardzības regulā.

Apstrādājot Jūsu personas datus mājas lapā www.gudrspirkums.lv , mēs izmantojam drošus organizatoriskos un tehniskos līdzekļus, nodrošinām šos datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, izmaiņām, izpaušanas un jebkurām citām prettiesiskām darbībām.

9. Datu glabāšanas laiks.

Mēs izmantojam un uzglabājam Jūsu personas datus ne ilgāk kā tas ir nepieciešams šajos Noteikumos noteiktajiem mērķiem.

Personas dati, kas apstrādāti tiešā mārketinga veikšanai, tiek saglabāti ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus pēc pēdējās mūsu informatīvās vēstules atvēršanas. Izņemot, ja Jūs jau iepriekš atceļat savu piekrišanu saņemt informatīvus paziņojumus no mums.

Dati, kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz līguma izpildi, tiek uzglabāti ne ilgāk kā 10 (desmit) gadus pēc līguma termiņa beigām.

10. Personas datu nesniegšanas sekas.

Jums ir tiesības nesniegt mums Jūsu personas datus. Tomēr, personas datu iesniegšana ir nepieciešama Noteikumos noteikto mērķu sasniegšanai. Tātad, ja Jūs neiesniedzat savus personas datus, iespējams Sanitex nevarēs īstenot augstāk minētos mērķus.

11. Jūsu tiesības.

Saistībā ar Jūsu personas datiem Jums ir sekojošas tiesības:

1) pieprasīt Sanitex atļauju piekļūt Jūsu personu datiem, tos labot un izdzēst, kā arī ierobežot datu izmantošanu;

2) tiesības iebilst pret datu apstrādi;

3) tiesības saņemt Jūsu personas datus strukturētā, bieži lietotā un elektroniskajās ierīcēs apskatāmā formātā (tiesības uz datu pārnesamību); 

4) tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, neietekmējot apstrādes, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas, likumību;

5) tiesības Datu valsts inspekcijā iesniegt sūdzību.

Tiesības var tikt izmantotas, rakstot Sanitex elektroniski uz e-pastu [email protected].

12. Paziņošana.

Ja jums ir neskaidrības vai sūdzības saistībā ar www.gudrspirkums.lv  darbību, lūdzu sazinieties ar www.gudrspirkums.lv  komandu.

13. Autortiesības.

Teksta un grafiskās informācijas izplatīšana un izmantošana, kas atrodas mājas lapā www.gudrspirkums.lv , citās interneta vietnēs un masu medijos, bez Sanitex atļaujas ir aizliegta.

Sniegtās informācijas autortiesības pieder tām fiziskām un juridiskām personām, kas norādītas teksta un grafiskajā informācijā. Gadījumā, ja kopā ar informāciju nav norādīta atsauce uz trešo personu autortiesībām, tiesības uz informāciju pieder Sanitex.

Lai gan Sanitex cenšas nodrošināt to, lai informācija mājas lapā www.gudrspirkums.lv  atbilst patiesībai un nav novecojusi vai neprecīza, uzņēmums nav atbildīgs par informācijas, kas tiek publicēta mājas lapā, precizitāti un aktualitāti vai sekām, kas varētu izrietēt no sniegtās informācijas.

14. Izmaiņas noteikumos.

Mums ir tiesības pilnībā vai daļēji mainīt šos Noteikumus, par ko Jūs tiksiet informēti mājas lapā www.gudrspirkums.lv  un/vai ar paziņojumu uz e-pasta adresi, ko Jūs esat norādījis. Mājas lapas www.gudrspirkums.lv  izmantošana pēc izmaiņām nozīmē Jūsu piekrišanu Noteikumu izmaiņām.

15. Nobeiguma noteikumi.

Šiem Noteikumiem ir piemērojami Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti. Visas nesaskaņas tiks risinātas sarunu ceļā. Ja savstarpēja vienošanās netiek panākta, strīdi tiks izskatīti Latvija Republikā tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.