Noteikumi

NOTEIKUMI

I. Termini

 • Interneta vietne – interneta vietne, kuras adrese ir www.izdevigspirkums.lv
 • Lietotājs – jebkura persona, kas ir reģistrējusies Interneta vietnē.
 • Organizētājs – UAB „SANITEX“, juridiskās personas reģistrācijas Nr. 110443493, juridiskā adrese Raudondvario pl. 131, Kauņa. Pakalpojumu sniedzējs no 27.01.2005. reģistrēts Personas datu apstrādātāju valsts reģistrā, reģistrācijas Nr. P3139.
 • Izpildītājs – reklāmas aģentūra, kas Pasūtītāja uzdevumā un interesēs īsteno Spēles.
 • Spēles – Organizētāja rīkojamās reklāmas spēles un/vai reklāmas akcijas, kas tiek izsludinātas Interneta vietnē.
 • Noteikumi – Interneta vietnē publicētie Interneta vietnes izmantošanas noteikumi.
 • Privātuma politika Privātuma politika, kas nosaka Lietotāja datu vākšanas, uzglabāšanas un izmantošanas kārtību.

II. Vispārīgās nostādnes

 • Šie Noteikumi ir pusēm saistošs juridiskais dokuments, kurā noteiktas Lietotāja un Organizētāja tiesības un pienākumi, Spēļu īstenošanas kārtība, pušu atbildība un citas ar to saistītas nostādnes.
 • Lai piedalītos Spēlēs, Lietotājam ir jāiepazīstas ar šiem Noteikumiem un Privātuma politiku un reģistrējoties Interneta vietnē attiecīgajā lodziņā jāatzīmē, ka viņš ar šiem dokumentiem ir iepazinies un tiem piekrīt. Ja Lietotājs Noteikumiem un/vai Privātuma politikai nepiekrīt, Lietotājs zaudē tiesības piedalīties Spēlēs.
 • Reģistrēties Interneta vietnē un piedalīties Spēlēs ir tiesības tikai rīcībspējīgām fiziskajām personām. Nepilngadīgām personām vecumā no 14 līdz 18 gadiem tiesības piedalīties Spēlēs ir tikai ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, izņemot gadījumus, kad viņi patstāvīgi rīkojas ar saviem ienākumiem. Reģistrējoties Interneta vietnē un piekrītot šiem Noteikumiem, Lietotājs apstiprina, ka viņam ir tiesības piedalīties Spēlēs.
 • Lietotājs var reģistrēties Interneta vietnē kādā no zemāk norādītajiem veidiem:
  • Lietotājs var izveidot pastāvīgu kontu, sniedzot pieprasītos personas datus vienu reizi. Ja Lietotājs vēlas piedalīties konkrētā Spēlē, Lietotājs tajā reģistrējas ar savu kontu un personas datus atkārtoti vairs nesniedz;
  • Lietotājs var reģistrēties atsevišķi izvēlētās Spēlēs. Šādā gadījumā pieprasītie personas dati Lietotājam ir jāsniedz katrā Spēlē, kurai viņš reģistrējas.

Izveidojot Interneta vietnē savu pastāvīgo kontu, Lietotājs piekrīt, ka uz viņa norādīto e-pasta adresi viņam tiek sūtīti jaunumu biļeteni par Interneta vietnē sniegtajiem produktiem un Spēlēm. Lietotājam ir tiesības atteikties no jaunumu biļetenu saņemšanas, par to informējot Organizētāju uz e-pastu  [email protected].

III. Spēļu īstenošanas kārtība

 • Reģistrējoties Spēlei, Lietotājam ir jāpieslēdzas, izmantojot savu pastāvīgo kontu, vai arī atsevišķi jāiesniedz pieprasītie dati, kā arī, ja tas tiek pieprasīts, tiesības piedalīties Spēlē piešķirošā pirkuma kvīts vai preces identifikācijas kods, kā arī jāveic citas darbības, kas norādītas konkrētās Spēles noteikumos. Šādā veidā Lietotājam tiek dota iespēja laimēt Spēles noteikumos norādītās balvas (turpmāk – Balvas).
 • Spēles uzvarētāji tiek izvēlēti Spēles noteikumos noteiktajā kārtībā. Lietotājs saprot un piekrīt, ka, ja nav citādi norādīts konkrētās Spēles noteikumos, par Spēles uzvarētāju tiek izvēlēts tikai viens vai vairāki no visiem Lietotājiem, kas tajā piedalās, un Organizētājs negarantē un nekādā veidā neapņemas piešķirt Lietotājam Balvu katrā Spēlē, kurai viņš reģistrējas.
 • Spēlē uzvarējušajam Lietotājam Balvas tiek izsniegtas Organizētāja izvēlētā veidā un formā. Ja Lietotājam Balva ir jāsaņem norādītā vietā un norādītā laikā un ja Lietotājs nesaņem Balvu attiecīgajā Spēles noteikumos norādītajā termiņā, Balva tiek atdota atpakaļ Organizētājam un Lietotājam atkārtoti netiek piešķirta.
 • Lietotājs piekrīt, ka ja Lietotājs tiek pasludināts par Spēles uzvarētāju, Organizētājam ir tiesības Interneta vietnē publicēt laimējušā Lietotāja vārdu, uzvārdu un laimējušās pirkuma kvīts numuru, kā arī, ja Lietotājs piekrīt – arī citus datus.

IV. Lietotāja tiesības un pienākumi

 • Lai iegūtu tiesības piedalīties Spēlēs, Lietotājs apņemas reģistrēties Interneta vietnē un sniegt precīzus un pareizus reģistrācijas brīdī pieprasītos datus. Ja Lietotāja personas dati mainās, Lietotājam tie ir jāatjauno, iesniedzot jaunus pareizus datus savā personīgajā kontā.
 • Ja Lietotājs izveido savu pastāvīgo kontu Interneta vietnē, Lietotājs atbild par pieslēgšanās informācijas (konta lietotāja vārda un paroles) drošību un apņemas šos datus nenodot trešajām personām. Ja Lietotājs pazaudē pieslēgšanās datus, viņš var vērsties pie Organizētāja, izmantojot sadaļā “Kontakti” norādītos saziņas līdzekļus, vai arī uzklikšķināt uz saites “Atgādināt paroli” un šādā veidā atjaunot savus pieslēgšanās datus.
 • Lietotājs apņemas izmantot Interneta vietni tikai privātiem, nekomerciāliem mērķiem, kā arī ievērot šo Noteikumu, sabiedriskās kārtības un citu Lietuvas Republikas tiesību aktu prasības. Lietotājam ir aizliegts mainīt, kopēt, izplatīt, nodot, rādīt, demonstrēt, reproducēt, izziņot, licencēt, radīt atvasinātus darbus, nodot vai pārdot jebkādu Interneta vietnē esošu vai sniegtu saturu vai paziņojumus, ieskaitot, bet neaprobežojoties - tekstu, grafikas, fotogrāfijas, attēlus, animāciju, skaņu, ilustrācijas, informāciju, programmatūru, produktus vai pakalpojumus un to izvietojumu.
 • Lietotājs  saprot un piekrīt, ka Lietotājam tiek dota iespēja laimēt Balvas, taču Lietotāja reģistrācija Interneta vietnē un jebkādas darbības vai paziņojumi paši par sevi nenozīmē, ka Lietotājs tiks pasludināts par Spēles uzvarētāju un/vai laimēs Spēles Balvu, tādēļ Lietotājs par to neizvirzīs Organizētājam un/vai Izpildītājam nekādas pretenzijas.

Lietotājam ir tiesības jebkad izdzēst savu kontu Interneta vietnē. Šādā gadījumā Lietotājs zaudē iespēju piedalīties attiecīgajās Spēlēs un laimēt Balvas. Ja Lietotājs ir reģistrējies tikai kādai konkrētai Spēlei un vēlas izdzēst šo reģistrāciju un vairs nepiedalīties Spēlē, Lietotājam par to jāinformē Organizētājs, rakstot uz e-pastu [email protected].

V. Organizētāja un Izpildītāja tiesības un pienākumi

 • Ja Lietotājs mēģina traucēt Interneta vietnes darba stabilitāti un/vai drošību, vai arī pārkāpj Noteikumos norādītās saistības, Organizētājam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai apturēt viņa iespējas izmantot Interneta vietni un/vai izdzēst Lietotāja kontu un/vai reģistrāciju Spēlei. Jebkādi mēģinājumi traucēt Interneta vietnes darba stabilitāti tiek izmeklēti un tie var tikt nodoti tiesībsargājošajām institūcijām. 
 • Organizētājam ir tiesības pēc saviem ieskatiem mainīt Interneta vietnes darbību, veidu vai formu, uz laiku vai uz visiem laikiem pārtraukt Spēļu organizēšanu, par to iepriekš nepaziņojot Lietotājam.
 • Organizētājs Spēles organizē pēc saviem ieskatiem un neapņemas pastāvīgi un/vai regulāri tās organizēt, neņemot vērā Lietotāju sniegtās atsauksmes, viedokļus, pasūtījumus vai kādas citas darbības vai paziņojumus.
 • Organizētājs apņemas cienīt Lietotāja tiesības uz viņam piederošo privāto informāciju, kas norādīta viņa kontā vai Spēles reģistrācijas formā, un izmantot šo informāciju Privātuma politikā un Noteikumos noteiktajā kārtībā.
 • Organizētājam ir tiesības jebkuras savas tiesības un saistības, kas norādītas šajos Noteikumos, nodot Izpildītājam.

VI. Lietotāja un Pakalpojumu sniedzēja atbildība

 • Lietotājs pilnībā atbild par savu sniegto personas datu pareizību. Ja Lietotājs nesniedz precīzus personas datus reģistrācijas formā, Organizētājs neatbild par šādas rīcības radītajām sekām.
 • Lietotājs atbild par visām savām darbībām, kas veiktas, izmantojot Interneta vietni.
 • Interneta vietnē pastāvīgo kontu izveidojušais Lietotājs atbild par savu pieslēgšanās datu nodošanu trešajām personām un šādas rīcības radītajām sekām.
 • Organizētājs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, ja zaudējumi radušies dēļ tā, ka Lietotājs nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, lai gan viņam bija dota tāda iespēja.
 • Ja Organizētāja interneta vietnē ir saites uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai personu interneta vietnēm, Organizētājs neatbild par tur esošo informāciju vai īstenojamo darbību, šīs vietnes neuzrauga, nekontrolē un šos uzņēmumus un personas nepārstāv.

VII. Noslēguma nostādnes

 • Organizētājs saglabā sev tiesības jebkurā laikā mainīt, labot vai papildināt Noteikumus, ņemot vērā tiesību aktos noteiktās prasības. Par jebkādām izmaiņām, labojumiem vai papildinājumiem Organizētājs paziņo Interneta vietnē vai arī informē Lietotājus e-pastā. Jaunā Noteikumu redakcija stājas spēkā no tās publiskošanas dienas.
 • Ja pēc Noteikumu grozīšanas Lietotājs turpina izmantot Interneta vietni, piedalās (paliek reģistrējies) Spēlēs un/vai neveic nekādas aktīvas darbības, kas paustu Lietotāja iebildumus, tiek uzskatīts, ka Lietotājs piekrīt jaunajai Noteikumu redakcijai.
 • Pakalpojumu sniedzējs visus paziņojumus Lietotājam sūta Lietotāja kontā Interneta vietnē vai arī uz konkrētās Spēles reģistrācijas formā sniegto e-pastu, vai arī nodod informāciju uz norādīto tālruņa numuru.
 • Noteikumi ir sastādīti saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem. Uz šo Noteikumu pamata izveidotajām pušu attiecībām arī tiek piemērotas Lietuvas Republikas tiesības.

Ja Lietotājs nepiekrīt jaunajai Noteikumu redakcijai, viņam par to jāpaziņo Organizētājam uz e-pastu [email protected]. Šādā gadījumā Lietotāja konts un/vai reģistrācija Spēlei Interneta vietnē tiek izdzēsta un Lietotājs no Spēles dalībnieku sarakstiem tiek izslēgts.