Ģimenei

2021.gada 4. Oktobris - 30. Jūnijs
Veikals: Vislatvijas akcija

ORAL-B: Apmierinātība garantēta!

Apmierinātība garantēta vai atmaksāsim dubultīgi!

ORAL-B: Apmierinātība garantēta!
Akcijas noteikumi

NOTEIKUMI

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.       „Oral-B” Akcija, kas notiek no 2021. gada 4. oktobra līdz 2022. gada 30. jūnijam. Akciju palīdz realizēt UAB „Multiplex”, adrese: Upės g. 5, Viļņa (Vilnius), reģistrācijas Nr. 22885163 (turpmāk — Organizators), pēc UAB „SANITEX” pasūtījuma, reģistrācijas Nr. 110443493, adrese: Raudondvario pl. 131, Kauņa (Kaunas), LT-47191 (turpmāk — Pasūtītājs).

2.       Akcijas norises kārtību nosaka Pasūtītājs saskaņā ar šiem Akcijas noteikumiem (turpmāk — Noteikumi). Noteikumi ir jāievēro visiem Akcijas dalībniekiem. 

AKCIJAS NORISES VIETA, PRODUKTI UN ILGUMS

3.       Akcija sākas 2021. gada 4. oktobra plkst. 00.01 un noslēdzas 2022. gada 30. jūnijā plkst. 23.59.

4.       Pieteikumu naudas atmaksai var iesniegt līdz 2022. gada 31. jūlijam plkst. 23.59, bet Akcijas precei ir jābūt iegādātai 3. punktā norādītajā periodā.

5.       Informācija par Akciju un Noteikumiem tiek publicēta tīmekļa vietnē www.izdevigspirkums.lv.

6.       Akcija tiek rīkota visos Latvijā esošajos veikalos, kuros pārdod „Oral-B” zobu pastu.

7.       Akcijas preču saraksts ir norādīts Pielikumā Nr. 1 (sk. Noteikumu beigās).

8.       Akciju var izmantot pirmie 100 Akcijas dalībnieki no Akcijas sākuma līdz beigām.

9.       Akcijas preces var tirgot arī pirms šo Noteikumu 3. punktā norādītā perioda un pēc tā, bet to iegāde nedod tiesības piedalīties Akcijā.

10.    Saskaņā ar Pasūtītāja lēmumu, Akcija var būt atcelta, izmainīta, ieskaitot arī šo noteikumu izmainīšanu, par to informējot interneta mājas vietnē www.geraspasirinkimas.lt.

 

AKCIJAS DALĪBNIEKI

11.    Akcijā var piedalīties tikai fiziskas personas, kas nav apmierinātas ar Akcijas preču sarakstā esošas preces kvalitāti.

12.    Akcijā var piedalīties visas 14 gadu vecumu sasniegušas personas, kuras pastāvīgi dzīvo Latvijas Republikā un kurām ir savs personīgais bankas konts.

13.    Nepilngadīgas personas līdz 14 gadu vecumam var reģistrēt viņu likumīgie pārstāvji savā, proti, likumīgā pārstāvja, vārdā. Nepilngadīgie var piedalīties Akcijā tikai tad, ja ir saņemta likumīgo pārstāvju piekrišana. Ja Akcijā piedalās nepilngadīgais, ir uzskatāms, ka viņa likumīgie pārstāvji ir iepazinušies ar Noteikumiem un devuši piekrišanu piedalīties Akcijā.

14.    Viens un tas pats Akcijas dalībnieks Akcijā var piedalīties tikai vienu reizi.

15.    Akcijā nevar piedalīties UAB „SANITEX” un tai piederošo uzņēmumu, kā arī UAB „Multiplex” darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātie, bērni, mazbērni, brāļi, māsas, vecāki un vecvecāki).

 

NAUDAS ATMAKSA

   

16. Akcijas preču pircējiem, kas nav apmierināti ar Akcijas preces kvalitāti, atmaksājamā naudas summa sasniedz 200 % no iegādātās Akcijas preces vērtības. Nauda tiek atmaksāta ar bankas pārskaitījumu uz Dalībnieka personīgo bankas kontu.

17.    Akcijas Organizators apņemas segt preces atpakaļatdošanas izdevumus un, izmantojot Venipak kurjeru pakalpojumus, piegādāt divus pirkšanas–pārdošanas akta eksemplārus, tukšu aploksni un savākt preci, ko Akcijas dalībnieks vēlas atdot atpakaļ, no Akcijas dalībnieka norādītās adreses.

18.    Noteikumu 16. punktā paredzētās tiesības var izmantot pirmie 100 Akcijas dalībnieki no Akcijas sākuma līdz beigām, informējot Organizatoru pa e-pastu speles@mpagency.eu un ievērojot Noteikumu 19. punktā aprakstītos nosacījumus.

19.    Lai atdotu atpakaļ Akcijas preci Noteikumos norādītajos gadījumos, Akcijas dalībniekam ir: 

19.1.       jāsaglabā prece oriģinālajā tūbiņā, neizlietojot vairāk par 50 % zobu pastas;

19.2.       jāsazinās ar Akcijas Organizatoru pa e-pastu speles@mpagency.eu, jāiesniedz pirkuma čeks un jānorāda savi personas dati (vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzīvesvietas adrese, personīgā bankas konta numurs un tālruņa numurs);

19.3.       jāparaksta pirkšanas–pārdošanas akts, ko kurjers piegādās uz Akcijas dalībnieka adresi, un viena akta eksemplārs nekavējoties kopā ar Akcijas preci jāatdod kurjeram.

20.    Saņemot Akcijas dalībnieka vēstuli un pieprasījumu ar 19.2. punktā norādītajiem datiem, Akcijas Organizators nosūta preces pirkšanas–pārdošanas aktu un aploksni, kas paredzēti Akcijas preces atpakaļatdošanai.

21.    Akcijas dalībniekam ir jāparaksta no Organizatora saņemtais preces atpakaļatdošanas akts un nofotografētā/skenētā dokumenta versija jānosūta Organizatoram pa e-pastu speles@mpagency.eu.

22.    Organizatoram ir tiesības nepieņemt Akcijas dalībnieka atpakaļatdodamās preces, ja Pircējs neievēro šajā pantā noteikto preču atpakaļatdošanas kārtību.

23.    Noteikumu punktā paredzētās tiesības pirmie 100 Akcijas dalībnieki var izmantot no Akcijas sākuma līdz beigām, informējot par to Organizatoru pa e-pastu speles@mpagency.eu.

24.     Ja prece tiek atdota atpakaļ saskaņā ar Noteikumos paredzētajām tiesībām un ir iesniegti pareizi Akcijas dalībnieka dati, Akcijas dalībniekam tiek atmaksāta nauda 200 % apmērā no iegādātās Akcijas preces vērtības uz viņa norādīto personīgo bankas kontu 20 darba dienu laikā no preces atpakaļatdošanas dienas Organizatoram.

25.    Visas ar balvām saistītās maksas segs Pasūtītājs.

26.    Iesniedzot (reģistrējot) savus datus dalībai Akcijā saskaņā ar šo Noteikumu prasībām, Akcijas dalībnieks uzņemas pilnu atbildību, ka ir norādījis pareizus datus un precīzu informāciju, kā arī ir atbildīgs par visām informācijas ievadīšanas laikā pieļautajām kļūdām. Organizators patur tiesības liegt piedalīties vai diskvalificēt no Akcijas tās dalībnieku, ja ir pamats uzskatīt, ka persona (Dalībnieks) pārkāpj likumus vai šīs Akcijas Noteikumus.

27.    Akcijas dalībnieku sniegtā informācija un personas dati tiek vākti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības personas datu tiesiskās aizsardzības likumu prasībām un citu personas datu tiesisko aizsardzību reglamentējošo tiesību aktu prasībām.

28.    Piedaloties Akcijā, Dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem Noteikumiem un ka Organizators, Pasūtītājs un viņu ieceltas personas var apstrādāt viņu datus Akcijas organizēšanas nolūkos.

28.1.       Reģistrējoties Akcijai, Dalībnieks piekrīt, ka viņa personas dati tiks apstrādāti un glabāti visu Akcijas periodu un vienu gadu pēc Akcijas laimētāju paziņošanas. Iestājoties datu glabāšanas termiņam, personas dati tiek iznīcināti. Naudas atmaksas aktos esošie dati tiek glabāti tiesību aktos noteikto termiņu.

28.2.       Visiem dalībniekiem ar šiem Noteikumiem tiek sniegta šāda informācija: Jūsu sniegtos personas datus apstrādā UAB „Multiplex”, adrese: Upės g. 5, Viļņa, reģistrācijas Nr. 22885163, pēc UAB „SANITEX” pasūtījuma, reģistrācijas Nr. 110443493, adrese: Raudondvario pl. 131, Kauņa, LT-47191 (turpmāk katrs atsevišķi un kopā — „Personas datu apstrādātājs”), ievērojot Latvijas Republikas un Eiropas Savienības personas datu tiesiskās aizsardzības likumos noteiktās prasības un citus tiesību aktus, kas reglamentē šo datu apstrādi un aizsardzību, un tie netiks izpausti trešām pusēm, izņemot gadījumus, ja to prasa Latvijas Republikas un/vai Eiropas Savienības tiesību akti.

29.    Jūsu personas dati (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, adrese, bankas konta numurs, e-pasta adrese) tiek sniegti brīvprātīgi un var tikt izmantoti tikai Akcijas organizēšanas nolūkos. 

30.    Jums ir šādas tiesības: zināt (tikt informētam) par savu personas datu apstrādi; saņemt informāciju, no kādiem avotiem un kādi personas dati ir savākti, kādā nolūkā tie tiek apstrādāti un kuriem datu saņēmējiem tiek un tika sniegti datu apstrādes periodā; pieprasīt labot, iznīcināt savus personas datus vai apturēt savu personas datu apstrādes darbības, ja dati tiek apstrādāti, neievērojot Personas datu tiesiskās aizsardzības likuma normas, jebkurā brīdī atteikties piedalīties Akcijā.

31.    Informāciju par personas datiem sniedz Akcijas Organizators, kas nepieciešamo informāciju saņem no Personas datu apstrādātāja. Tiesību aktos noteiktajā kārtībā ar elektronisko sakaru līdzekļiem un pa e-pastu speles@mpagency.eu ir jānosūta personu apliecinošs dokuments, kas pienācīgi ļauj identificēt personu.

31.1.       Akcijas dalībnieks jebkurā laikā var vērsties pie Akcijas Organizatora pa e-pastu speles@mpagency.eu, ar lūgumu dzēst viņa reģistrācijas datus Akcijai. Akcijas Organizators apņemas sazināties ar Personas datu apstrādātāju un nokārtot visus ar datu iznīcināšanu saistītos jautājumus. Personas datu apstrādātājs piecu darba dienu laikā apņemas iznīcināt Akcijas dalībnieka sniegtos datus. Šādā gadījumā dalībnieks zaudē tiesības piedalīties Akcijā.

31.2.       Personas datu apstrādātājs apņemas nodrošināt personas datu drošību, īstenot atbilstīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai pret nelikumīgu iznīcināšanu un (vai) nejaušu izmainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi. Visi Personas datu apstrādātāja un/vai Akcijas Organizatora darbinieki un tā pārstāvji apņemas glabāt Akcijas dalībnieku personas datus.

 

Pielikums Nr. 1

Akcijas preču saraksts

OB pasta ProExp Gum&Enamel Extra Fresh (Super odświeżenie) 75ML

8001090786494

OB pasta ProExp Gum&Enamel Gentle Whitning (Delikatne wybielanie) 75ML

8001090786654

OB pasta ProExp Gum&Enamel Original (Oryginalna) 75ML

8001090787019

OB pasta ProHel Gum&Enamel ExtFre (Super odświeżenie) 75ML

8001090794413

OB pasta ProHel Gum&Enamel Orig (Oryginalna) 75ML

8001090794673

OB pasta ProHel Gum&Enamel GenWh (Delikatne wybielanie) 75ML

8001090803016

OB PROF GUM PRO-PUR GENTLE WHT 75ML CE

8001841182513

OB PROF GUM PRO-PURIF DEEP CLEAN 75ML CE

8001841182476

OB PROF GUM PRO-PUR EXTRA FRESH 75ML CE

8001841182551

OB GUM PURIFY EXTRA FRESH 75ML

8001841182674

OB GUM PURIFY GENTLE WHITENING 75ML CE

8001841182636

OB GUM PURIFY DEEP CLEAN 75ML

8001841182599