Ģimenei

2020.gada 15. Augusts - 30. Oktobris
Veikals: Vislatvijas akcija

ORAL-B: Apmierinātība garantēta!

Apmierinātība garantēta vai atmaksāsim dubutīgi!

ORAL-B: Apmierinātība garantēta!
Akcijas noteikumi

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.       „Oral-B” Akcija, kas notiek no 2020. gada 15. augusta līdz 2020. gada 30. oktobrim. Akciju palīdz realizēt UAB „Multiplex”, adrese: Upės g. 5, Viļņa (Vilnius), reģistrācijas Nr. 22885163 (turpmāk — Organizators), pēc UAB „SANITEX” pasūtījuma, reģistrācijas Nr. 110443493, adrese: Raudondvario pl. 131, Kauņa (Kaunas), LT-47191 (turpmāk — Pasūtītājs).
2.       Akcijas norises kārtību nosaka Pasūtītājs saskaņā ar šiem Akcijas noteikumiem (turpmāk — Noteikumi). Noteikumi ir jāievēro visiem Akcijas dalībniekiem.
 
AKCIJAS NORISES VIETA, PRODUKTI UN ILGUMS
3.       Akcija sākas 2020. gada 15. augustā un noslēdzas 2020. gada 30. novembrī.
4.       Periods, kurā var pirkt Akcijas preces, sākas 2020. gada 15. augustā plkst. 00.01 un noslēdzas 2020. gada 30. oktobrī plkst. 23.59.
5.       Informācija par Akciju un Noteikumiem tiek publicēta www.izdevigspirkums.lv
6.       Akcija tiek rīkota visos Latvijā esošajos veikalos, kuros pārdod „Oral-B” zobu pastu.
7.       Akcijas preču saraksts ir norādīts Pielikumā Nr. 1 (sk. Noteikumu beigās).
8.       Akcijas preču, kuras iegādājoties var piedalīties Akcijā, skaits ir 250 gab.
9.       Akcijas preces var tirgot arī pirms šo Noteikumu 3. punktā norādītā perioda un pēc tā, bet to iegāde nedod tiesības piedalīties Akcijā.
 
AKCIJAS DALĪBNIEKI
10.    Akcijā var piedalīties tikai fiziskas personas, kas nav apmierinātas ar Akcijas preču kvalitāti.
11.    Akcijā var piedalīties visas 14 gadu vecumu sasniegušas personas, kuras pastāvīgi dzīvo Latvijas Republikā un kurām ir savs personīgais bankas konts.
12.    Nepilngadīgas personas līdz 14 gadu vecumam var reģistrēt viņu likumīgie pārstāvji savā, proti, likumīgā pārstāvja, vārdā. Nepilngadīgie var piedalīties Akcijā tikai tad, ja ir saņemta likumīgo pārstāvju piekrišana. Ja Akcijā piedalās nepilngadīgais, ir uzskatāms, ka viņa likumīgie pārstāvji ir iepazinušies ar Noteikumiem un devuši piekrišanu piedalīties Akcijā.
13.    Katrs Dalībnieks Akcijā var piedalīties tikai vienu reizi.
14.    Akcijā nevar piedalīties UAB „SANITEX” un tai piederošo uzņēmumu, kā arī UAB „Multiplex” darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātie, bērni, mazbērni, brāļi, māsas, vecāki un vecvecāki).
 
NAUDAS ATMAKSA
   
15. Akcijas preču pircējiem, kas nav apmierināti ar Akcijas preces kvalitāti, atmaksājamā naudas summa sasniedz 200 % no iegādātās Akcijas preces vērtības. Nauda tiek atmaksāta ar bankas pārskaitījumu uz Dalībnieka personīgo bankas kontu.
16.    Akcijas Organizators apņemas segt preču atpakaļatdošanas izdevumus un, izmantojot Venipak kurjeru pakalpojumus, piegādāt divus pirkšanas–pārdošanas akta eksemplārus, tukšu aploksni un savākt preces, ko Akcijas dalībnieks vēlas atdot atpakaļ, no Akcijas dalībnieka norādītās adreses.
17.    Noteikumu 15. punktā paredzētās tiesības var izmantot pirmie 250 Akcijas dalībnieki no Akcijas sākuma līdz beigām, informējot Organizatoru pa e-pastu zaidimai@mpagency.eu un ievērojot Noteikumu 18. punktā aprakstītos nosacījumus.
18.    Lai atdotu atpakaļ Akcijas preci Noteikumos norādītajos gadījumos, Akcijas dalībniekam ir: 
1.       jāsaglabā prece oriģinālajā tūbiņā, neizlietojot vairāk par 50 % zobu pastas;
2.       jāsazinās ar Akcijas Organizatoru pa e-pastu zaidimai@mpagency.eu, jāiesniedz pirkuma čeks un jānorāda savi personas dati (vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzīvesvietas adrese, personīgā bankas konta numurs un tālruņa numurs);
3.       jāparaksta pirkšanas–pārdošanas akts, ko kurjers piegādās uz Akcijas dalībnieka adresi, un viena akta eksemplārs nekavējoties kopā ar Akcijas preci jāatdod kurjeram.
19.    Saņemot Akcijas dalībnieka vēstuli un pieprasījumu ar 18.2. punktā norādītajiem datiem, Akcijas Organizators nosūta preču pirkšanas–pārdošanas aktu un aploksni Akcijas preču iepakošanai.
20.    Dalībniekam ir jāparaksta no Organizatora saņemtais preces atpakaļatdošanas akts un nofotografētā/skenētā dokumenta versija jānosūta Organizatoram pa e-pastu zaidimai@mpagency.eu.
21.    Organizatoram ir tiesības nepieņemt Dalībnieka atpakaļatdodamās preces, ja Pircējs neievēro šajā pantā noteikto preču atpakaļatdošanas kārtību.
22.    Noteikumu punktā paredzētās tiesības pirmie 250 Akcijas dalībnieki var izmantot no Akcijas sākuma līdz beigām, informējot par to Organizatoru pa e-pastu zaidimai@mpagency.eu.
23.    Organizatoram ir tiesības nepieņemt Dalībnieka atpakaļatdodamās preces, ja Pircējs neievēro šajā pantā noteikto preču atpakaļatdošanas kārtību.
24.    Ja prece tiek atdota atpakaļ saskaņā ar noteikumos paredzētajām tiesībām un ir iesniegti pareizi Dalībnieka dati, Dalībniekam tiek atmaksāta nauda 200 % apmērā no iegādātās Akcijas preces vērtības uz viņa norādīto personīgo bankas kontu 20 darba dienu laikā no preces atpakaļatdošanas dienas Organizatoram.
25.    Visas ar balvām saistītās maksas segs Pasūtītājs.
26.    Iesniedzot (reģistrējot) savus datus dalībai Akcijā saskaņā ar šo Noteikumu prasībām, Akcijas dalībnieks uzņemas pilnu atbildību, ka ir norādījis pareizus datus un precīzu informāciju, kā arī ir atbildīgs par visām informācijas ievadīšanas laikā pieļautajām kļūdām. Organizators patur tiesības liegt piedalīties vai diskvalificēt Dalībnieku, ja ir pamats uzskatīt, ka persona/Dalībnieks pārkāpj likumus vai šīs Akcijas Noteikumus.
27.    Dalībnieku sniegtā informācija un personas dati tiek vākti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības Personas datu tiesiskās aizsardzības likumu prasībām un citu personas datu tiesisko aizsardzību reglamentējošo tiesību aktu prasībām.
28.    Piedaloties Akcijā, Dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem Noteikumiem un ka Organizators, Pasūtītājs un viņu ieceltas personas var apstrādāt viņu datus Akcijas organizēšanas nolūkos.
1.       Reģistrējoties Akcijai, Dalībnieks piekrīt, ka viņa personas dati tiks apstrādāti un glabāti visu Akcijas periodu un vienu gadu pēc Akcijas laimētāju paziņošanas. Iestājoties datu glabāšanas termiņam, personas dati tiek iznīcināti. Naudas atmaksas aktos esošie dati tiek glabāti tiesību aktos noteikto termiņu.
2.       Visiem Dalībniekiem ar šiem Noteikumiem tiek sniegta šāda informācija: Jūsu sniegtos personas datus apstrādā UAB „Multiplex”, adrese: Upės g. 5, Viļņa, reģistrācijas Nr. 22885163, pēc UAB „SANITEX” pasūtījuma, reģistrācijas Nr. 110443493, adrese: Raudondvario pl. 131, Kauņa, LT-47191 (turpmāk katrs atsevišķi un kopā — „Personas datu apstrādātājs”), ievērojot Latvijas Republikas un Eiropas Savienības Personas datu tiesiskās aizsardzības likumos noteiktās prasības un citus tiesību aktus, kas reglamentē šo datu apstrādi un aizsardzību, un tie netiks izpausti trešām pusēm, izņemot gadījumus, ja to prasa Latvijas Republikas un/vai Eiropas Savienības tiesību akti.
29.    Jūsu personas dati (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, adrese, bankas konta numurs, e-pasta adrese) tiek sniegti brīvprātīgi un var tikt izmantoti tikai Akcijas organizēšanas nolūkos. 
30.    Jums ir šādas tiesības: zināt (tikt informētam) par savu personas datu apstrādi; saņemt informāciju, no kādiem avotiem un kādi personas dati ir savākti, kādā nolūkā tie tiek apstrādāti un kuriem datu saņēmējiem tiek un tika sniegti datu apstrādes periodā; pieprasīt labot, iznīcināt savus personas datus vai apturēt savu personas datu apstrādes darbības, ja dati tiek apstrādāti, neievērojot Personas datu tiesiskās aizsardzības likuma normas, jebkurā brīdī atteikties piedalīties Akcijā.
31.    Informāciju par personas datiem sniedz Organizators, kas nepieciešamo informāciju saņem no Personas datu apstrādātāja. Tiesību aktos noteiktajā kārtībā ar elektronisko sakaru līdzekļiem un pa e-pastu zaidimai@mpagency.eu ir jānosūta personu apliecinošs dokuments, kas pienācīgi ļauj identificēt personu.
1.       Akcijas dalībnieks jebkurā laikā var vērsties pie Organizatora pa e-pastu zaidimai@mpagency.eu, ar lūgumu dzēst viņa reģistrācijas datus Akcijai. Organizators apņemas sazināties ar Personas datu apstrādātāju un nokārtot visus ar datu iznīcināšanu saistītos jautājumus. Personas datu apstrādātājs piecu darba dienu laikā apņemas iznīcināt Dalībnieka sniegtos datus. Šādā gadījumā Dalībnieks zaudē tiesības piedalīties Akcijā.
2.       Personas datu apstrādātājs apņemas nodrošināt personas datu drošību, īstenot atbilstīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai pret nelikumīgu iznīcināšanu un (vai) nejaušu izmainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi. Visi Personas datu apstrādātāja un/vai Organizatora darbinieki un tā pārstāvji apņemas glabāt Dalībnieku personas datus.
 

PIELIKUMS Nr. 1

Akcijas preču saraksts

OB pasta ProExp Gum&Enamel Extra Fresh (Super odświeżenie) 75ML

8001090786494

OB pasta ProExp Gum&Enamel Gentle Whitning (Delikatne wybielanie) 75ML

8001090786654

OB pasta ProExp Gum&Enamel Original (Oryginalna) 75ML

8001090787019

OB pasta ProHel Gum&Enamel ExtFre (Super odświeżenie) 75ML

8001090794413

OB pasta ProHel Gum&Enamel Orig (Oryginalna) 75ML

8001090794673

OB pasta ProHel Gum&Enamel GenWh (Delikatne wybielanie) 75ML

8001090803016

OB PROF GUM PRO-PUR GENTLE WHT 75ML CE

8001841182513

OB PROF GUM PRO-PURIF DEEP CLEAN 75ML CE

8001841182476

OB PROF GUM PRO-PUR EXTRA FRESH 75ML CE

8001841182551

OB GUM PURIFY EXTRA FRESH 75ML

8001841182674

OB GUM PURIFY GENTLE WHITENING 75ML CE

8001841182636

OB GUM PURIFY DEEP CLEAN 75ML

8001841182599