Bērniem/Mazuļiem

2018.gada 1. Februāris - 14. Marts
Veikals: MAXIMA

365 sausas dienas ar PAMPERS

Pērc jebkuru Pampers iepakojumu ar Paldies karti un laimē Pampers autiņbiksītes savam mazulim visam gadam!

365 sausas dienas ar PAMPERS
Uzvarētāji

Pampers Premium autiņbiksīšu komplektus gadam laimējuši:

Jekaterina Jakovļeva
Maris Keziks
Kristīne Danenbergsone
Dagnija Lisovska
Taisija Čerņavska

Apsveicam!


Noteikumi

Preču loterijas “Pampers loterija – pērc un laimē ar Paldies karti!” noteikumi

1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI:
1.1. LOTERIJA - Pampers loterija – pērc un laimē ar Paldies karti!
1.2. IZPLATĪTĀJS – LOTERIJAS ietvaros iegādājamo preču izplatītājs: SIA “Sanitex”, reģistrācijas Nr. 40003166842, juridiskā adrese: Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111, Latvija.
1.3. ORGANIZĒTĀJS – IZPLATĪTĀJA pārstāvis LOTERIJAS organizēšanā: SIA “Momentum Rīga”, reģistrācijas Nr. 40103873917, juridiskā adrese: Murjāņu iela 1A, Rīga, LV-1024, Latvija.
1.4. NOTEIKUMI – šie LOTERIJAS noteikumi, kuru redakcija, kas apstiprināta Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā, pieejama MAXIMA Internet mājas lapā www.maxima.lv un kuri ir saistoši visiem LOTERIJAS dalībniekiem.
1.5. PRODUKTI – NOTEIKUMU Pielikumā Nr.1 norādītie Pampers zīmola produkti.
1.6. MAXIMA – “MAXIMA Latvija” SIA, reģistrācijas Nr.40003520643, juridiskā adrese: “Abras”, Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111.
1.7. PALDIES karte – MAXIMA Paldies programmas dalībnieka karte, kas iegādājama MAXIMA veikalos, aizpildot Paldies programmas dalībnieka anketu un samaksājot par karti MAXIMA noteikto maksu.
1.8. KLIENTS – PALDIES kartes īpašnieks.

2. LOTERIJAS NORISES VIETA:
2.1. Loterija notiek MAXIMA pārvaldītā mazumtirdzniecības veikalu tīkla MAXIMA veikalos visā Latvijas teritorijā.

3. LOTERIJAS NORISES LAIKI:
3.1. LOTERIJAS norises periods: no 2018. gada 01. februāra līdz 2018. gada 21. martam.
3.2. Reģistrācijas veikšanas periods: no 2018. gada 01. februāra līdz 2018. gada 14. martam.
3.3. LOTERIJAS laimestu ieguvēju izloze: 2018. gada 16. martā pulksten 13:00.
3.4. LOTERIJAS laimestu saņemšanas pieteikšana: līdz 2018. gada 20. aprīlim.

4. LAIMESTI:
4.1. LOTERIJAS laimestu fonda kopējā vērtība ir EUR 2124.00 (divi tūkstoši viens simts divdesmit četri eiro, 00 eiro centi), ko veido kopā 5 (pieci) laimesti - “Pampers Premium Care” autiņbiksīšu komplekti gadam, katrs EUR 424.80 (četri simti divdesmit četri eiro, 80 eiro centi) vērtībā.

5. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
5.1. LOTERIJĀ drīkst piedalīties visi PALDIES kartes īpašnieki.
5.2. Lai piedalītos LOTERIJĀ, NOTEIKUMU 3.2. punktā norādītajā laika posmā KLIENTAM jebkurā MAXIMA veikalā ir jāiegādājas vismaz viens PRODUKTS un pirkuma laikā jāreģistrējas ar savu PALDIES karti (jāaktivizē caur kases termināli / jāievada kartes numurs). Katrs minētajiem kritērijiem atbilstošais pirkums bez maksas automātiski tiek reģistrēts dalībai LOTERIJĀ. Tāds KLIENTA pirkums, kura ietvaros iegādāti PRODUKTI skaitā, kas vairākkārtīgi pārsniedz iepriekš minēto kritēriju dalībai LOTERIJĀ, tiek reģistrēts kā viens dalībai LOTERIJĀ atbilstošs pirkums (nevis vairāki).
5.3. Dalībai LOTERIJĀ atbilstošo PRODUKTU pirkumi, kas veikti pirms vai pēc NOTEIKUMU 3.2. punktā norādītā perioda, LOTERIJĀ nepiedalās. MAXIMA veikalos LOTERIJAS norises periodā pieļaujams īslaicīgs atsevišķu PRODUKTU iztrūkums, par ko pretenzijas netiek pieņemtas. 
5.4. PRODUKTU pirkumu skaits dalībai LOTERIJĀ netiek ierobežots.
5.5. Ja PALDIES karte LOTERIJAS laikā tiek nozaudēta vai bojāta, tad PALDIES kartes īpašniekam jāpiesakās jaunai PALDIES kartei, zvanot uz tālruņa numuru 80002020 vai rakstot uz e-pasta adresi [email protected]
5.6. Ja KLIENTS nevēlas piedalīties LOTERIJĀ, viņam ir iespēja atteikties no dalības, zvanot uz tālruņa numuru 80002020 vai rakstot uz e-pasta adresi [email protected]
5.7. Kā apstiprinājums KLIENTA reģistrācijai dalībai LOTERIJĀ kopā ar pirkuma čeku KLIENTAM tiek izsniegts no kases printera izdrukāts kupons. Kuponā tiek norādīts par KLIENTA reģistrāciju dalībai LOTERIJĀ.
5.8. Visi dalībai LOTERIJĀ atbilstošie pirkumi piedalās NOTEIKUMOS norādīto laimestu izlozē. 

6. LOTERIJAS DALĪBNIEKU SKAITS:
6.1. ORGANIZĒTĀJA prognozētais LOTERIJAS dalībnieku skaits ir 27000 (divdesmit septiņi tūkstoši) dalībnieku, no kuriem tiks izlozēti laimestu ieguvēji tādā skaitā, kas atbilst NOTEIKUMU 4.1. punktā norādītajam LOTERIJAS laimestu skaitam. Tādējādi 1 (viena) dalībnieka izredzes laimēt ir 5/27000.

7. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
7.1. Lai piedalītos LOTERIJĀ, KLIENTAM ir tikai jāveic PRODUKTU pirkums atbilstoši NOTEIKUMU 5.2. punktā norādītajam. Nekādi papildus maksājumi KLIENTAM par dalību LOTERIJĀ nav noteikti.
7.2. Lai kļūtu par KLIENTU, jāiegādājas PALDIES karte, kuras cena ir EUR 0,99 (nulle euro, deviņdesmit deviņi euro centi). MAXIMA Paldies programmas noteikumi pieejami MAXIMA veikalos un www.maxima.lv/paldies.

8. LAIMESTU IEGUVĒJU NOTEIKŠANA:
8.1. LOTERIJAS laimestu ieguvēji tiks noteikti, no visiem reģistrētajiem LOTERIJAI atbilstošajiem KLIENTU pirkumiem pēc nejaušības principa izlozējot laimestu ieguvējus ar SIA “SOMESE Baltic” izstrādātās loteriju programmatūras “Lozeris” palīdzību.
8.2. SIA “SOMESE Baltic” veic izlozi starp MAXIMA sagatavotiem un SIA “SOMESE Baltic” nodotiem datu bāzes ierakstiem, kas sastāv no to PALDIES karšu īpašnieku kontu identifikācijas numuriem, kuri reģistrēti LOTERIJAI pēc atbilstošo PRODUKTU iegādes. Pēc izlozes SIA “SOMESE Baltic” informē MAXIMA par izlozētajiem PALDIES karšu īpašnieku kontu identifikācijas numuriem, un MAXIMA veic laimestu ieguvēju identificēšanu un informēšanu par laimestu.
8.3. Izloze tiek nodrošināta SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Šķūņu ielā 6, 5. kabinetā, 3. stāvā, uz izlozi uzaicinot arī Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvi.

9. LAIMESTU IEGUVĒJU PAZIŅOŠANA:
9.1. Loterijas rezultāti (laimējušās personas un laimesti) ne vēlāk kā 2018. gada 21. martā tiks publicēti Interneta mājas lapā www.maxima.lv.

10. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
10.1. ORGANIZĒTĀJS 2 (divu) darba dienu laikā pēc izlozes sazināsies ar laimestu ieguvējiem, zvanot uz to laimesta ieguvēja mobilā telefona pieslēguma numuru, kurš būs norādīts PALDIES karšu datu bāzē izlozes veikšanas brīdī, vienojoties ar laimestu ieguvējiem par balvas saņemšanas piegādes adresi un citām balvas saņemšanai nepieciešamajām detaļām.
10.2. Balvas tiks piegādātas 1 (viena) mēneša laikā pa pastu pēc sazināšanās ar laimētājiem.
10.3. Ja PALDIES karšu datu bāzē laimesta ieguvēja mobilā telefona pieslēguma numurs nav norādīts vai ir norādīts nekorekti, laimesta ieguvējs par laimestu var uzzināt, apskatot LOTERIJAS laimestu ieguvēju sarakstu www.maxima.lv. Šādā gadījumā laimesta ieguvējam ir jāsazinās ar ORGANIZĒTĀJU, zvanot pa tālruni 28661628 līdz NOTEIKUMU 3.4. punktā norādītajam termiņam, un jāvienojas par laimesta saņemšanu. Pēc minētā termiņa laimesti vairs netiek izsniegti un bez jebkādas kompensācijas paliek IZPLATĪTĀJA īpašumā.
10.4. Laimests netiks izsniegts kāda cita produkta, preces, pakalpojuma vai naudas veidā.

11. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
11.1. LOTERIJA tiek rīkota, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto regulējumu. LOTERIJAS dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par LOTERIJAS norisi līdz 2018. gada 27. aprīlim, iesniedzot to rakstiski noformētu ORGANIZĒTĀJA birojā Murjāņu ielā 1A, Rīga, LV-1024 vai elektroniskā veidā ar drošu elektronisko parakstu parakstītu nosūtot uz e-pasta adresi [email protected], pretenzijā iekļaujot detalizētu problēmas izklāstu un pievienojot pieejamos apliecinājumus tajā norādītajiem faktiem. Pēc norādītā termiņa saņemtās pretenzijas netiek izskatītas un tām nevar būt juridisku seku.
11.2. Visas pamatotās pretenzijas izskatāmas un atbildes sniedzamas 15 kalendāro dienu laikā no rakstiskas pretenzijas saņemšanas dienas. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina saņemtā atbilde, tam ir tiesības aizsargāt savas tiesiskās intereses Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
11.3. Ne ORGANIZĒTĀJS, ne arī kāds cits no LOTERIJAS norisē iesaistītajiem neatbild par:
11.3.1. dalībnieku izdevumiem un / vai zaudējumiem saistībā ar laimesta saņemšanu un / vai lietošanu;
11.3.2. sekām, kas radušās dēļ nepareizas PALDIES kartes izmantošanas vai citu dalībnieka radītu neprecizitāšu dēļ.

12. CITI NOTEIKUMI:
12.1. LOTERIJĀ nedrīkst piedalīties SIA “Sanitex”, SIA “Momentum Rīga” un SIA “SOMESE Baltic” darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem), šī ierobežojuma neesamību laimestu ieguvējiem apstiprinot ar savu parakstu uz nodošanas - pieņemšanas akta par laimesta saņemšanu. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no laimesta ieguvējiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties LOTERIJĀ, laimests bez jebkādas kompensācijas paliek IZPLATĪTĀJA īpašumā.
12.2. Ar KLIENTU saistītā informācija LOTERIJAS ietvaros tiek apstrādāta stingri saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt LOTERIJAS laimestu ieguvēju noskaidrošanu un laimestu izsniegšanu. KLIENTS jebkurā brīdī ar rakstisku iesniegumu MAXIMA var liegt turpināt viņa personas datu apstrādi šīs LOTERIJAS ietvaros, un šādā gadījumā KLIENTA pirkumi un ar tiem saistītie dati tiek neatgriezeniski izslēgti no dalības LOTERIJĀ. 
12.3. ORGANIZĒTĀJAM ir tiesības vienpusēji pārtraukt LOTERIJU un laimestu izsniegšanu gadījumos, ja to ietekmē nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā ORGANIZĒTĀJA pienākums ir informēt Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un paziņot masu informācijas līdzekļos par LOTERIJAS pārtraukšanu.

____________________________________
Aiga Alksne
SIA “Momentum Rīga”
Projektu vadītāja
2018. gada 04. janvāris

 
Pielikums Nr.1
Preču loterijas “Pampers loterija – pērc un laimē ar Paldies karti!” noteikumiem

PRODUKTU saraksts

Nr.p.k. PRODUKTA nosaukums Svītru kods
1. A/b.PAMPERS ACTIVE BABY 2 /3-6 kg./ 76 gab. 4015400735878
2. A/b.PAMPERS ACTIVE BABY 3 /5-9 kg./ 68 gab. 4015400735922
3. A/b.PAMPERS ACTIVE BABY 4 /8-14 kg./ 58 gab. 4015400735977
4. A/b.PAMPERS ACTIVE BABY 5 /11-18 kg./ 50 gab. 8001090487858
5. Autiņb. PAMPERS NEWBORN CP 2–5 kg. 43 gab. 4015400264491
6. A/b.biks.PAMPERS 4 / 9-14 kg. / 52 gab. 4015400672869
7. A/b.biks.PAMPERS 5 / 12-18 kg. / 48 gab. 4015400672906
8. A/b.biks.PAMPERS 6 / 16+ kg. / 44 gab. 4015400674023
9. A/b.PAMPERS ACTIVE BABY 3 /5-9 kg./ 90 gab. 4015400736226
10. A/b.PAMPERS ACTIVE BABY 4 /8-14 kg./ 76 gab. 4015400736271
11. A/b.PAMPERS ACTIVE BABY 4+ /9-16 kg./ 70 gab. 4015400736325
12. A/b.PAMPERS ACTIVE BABY 5 /11-18 kg./ 64 gab. 4015400736370
13. A/b.PAMPERS ACTIVE BABY 6 /15+ kg./ 42 gab. 4015400736127
14. A/b.biks.PAMPERS 3 / 6-11 kg. / 60 gab. 4015400682882
15. A/b.PAMPERS ACTIVE BABY 4+ /9-16 kg./53 gab. 4015400736028
16. Autiņb.SLEEP&PLAY VP JUN.42 gab. 11–18 kg. 4015400224068
17. Autiņb.SLEEP&PLAY VP MAXI 50 gab. 7–14 kg. 4015400224242
18. Autiņbiks.SLEEP&PLAY VP MIDI 58 gab. 4–9 kg. 4015400224211
19. A/b.biks Pampers Premium Care S1 2-5 kg., 22 gab. CP 4015400687696
20. A/b.biks Pampers Premium Care S2 3-6kg., 22 gab. CP 4015400687733
21. Autiņb. Pampers Pants Premium Care S3, 4-9 kg., 56 gab. 4015400732198
22. Autiņb. Pampers Pants Premium Care S4,9-14 kg., 44 gab. 4015400772002
23. Autiņb. Pampers Pants Premium Care S5, 12-18 kg., 40 gab. 4015400772101
24. Autiņb.PAMPERS VP PREM. 4 /8–14 kg. 52 gab. 4015400278818
25. Autiņb.PAMPERS VP PREM.3 /5–9 kg. 60 gab. 4015400274780
26. Autiņb.PAMPERS VP PREM.5 /11–18 kg. 44 gab. 4015400278870
27. Autiņbiks.PAMPERS VP PREM.1/2-5 kg./88 gab. 4015400741602
28. Autiņbiks.PAMPERS VP PREM.2/3-6 kg./80 gab. 4015400741633
29. A/b.PAMPERS ACTIVE BABY 6/ 15+ kg./ 56 gab. 4015400736424
30. A/b.biks Pampers Pants S4 9-14 kg., 104 gab. MB 4015400697534
31. A/b.biks Pampers Pants S5 12-18 kg., 96 gab. MB 4015400697541
32. A/b.biks Pampers Pants S4 9-14 kg., 24 gab. CP 4015400672647
33. A/b.biks Pampers Pants S5 12-18 kg., 22 gab. CP 4015400672685
34. Autiņb.PAMPERS Active Baby GP+  4-9 kg. 108 gab. 8001090458919
35. Autiņb.PAMPERS Active Baby GP+ 7-14 kg. 90 gab. 8001090459107
36. Autiņb.PAMPERS Active Baby GP+ 11-18 kg. 78 gab. 8001090459169
37. Pampers Premium Pants SK6 S6 2x36 VP 4015400772187
38. Pampers Diaper NBD Giant Pack S2 100 4015400736172

____________________________________
Aiga Alksne
SIA “Momentum Rīga”
Projektu vadītāja
20