Bērniem/Mazuļiem

2018.gada 5. Jūnijs - 18
Veikals: RIMI

Bērnu dienas Rimi!

Pērc Pampers autiņbiksītes un Pampers salvetes, reģistrējies un laimē dāvanu karti no WigiWama!

Reģistrācija loterijai beigusies

Bērnu dienas Rimi!
Uzvarētāji

Wigi Wama dāvanu kartes laimējuši:

Olga Cvetkova 

Modris Indriksons 

Marina Gavruto 

Eduards Kalniņš 

Noteikumi

Preču loterijas “Pampers loterija Rimi!” noteikumi

1. Loterijas preču izplatītājs ir SIA “Sanitex”, reģ. nr. 40003166842, juridiskā adrese: Liepu
aleja 4, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Latvija, LV-2111, - turpmāk Izplatītājs.
2. „Pampers loterija Rimi!” preču loterija ir patērētāju spēle (turpmāk tekstā Loterija), kuru
organizē SIA „Visas Loterijas” reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese:
Absolventu iela 8, Ķekavas nov., Baloži, Latvija, LV-2128, - turpmāk Loterijas rīkotāji.
3. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji,
saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to
izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
4. Loterijas norises teritorija – jebkura Rimi tirdzniecības vieta visā Latvijas Republikas
teritorijā, kurā tiek izplatītas Loterijas preces. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas
Republikas iedzīvotājs.
5. Loterijas norises sākuma datums ir 2018. gada 5. jūnijs. Loterijas norises beigu datums
ir 2018. gada 19. jūnijs.
6. Loterijas prece: Pampers produkti saskaņā ar šo noteikumu pielikumu nr. 1.
7. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu
pieprasījumu, netiks ierobežots.
8. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 5. punktā norādītajiem
periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.
9. Loterijā nevar piedalīties SIA “Sanitex” un SIA “Visas Loterijas” darbinieki un viņu
ģimenes locekļi. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks/
ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.
10.Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2018. gada 5. jūnija līdz
2018. gada 18. jūnijam, jāiegādājas vismaz viena loterijas prece jebkurā Rimi
tirdzniecības vietā visā Latvijas Republikas teritorijā. Jāsaglabā pirkuma apliecinošais
dokuments un ar to jāreģistrējas Loterijai:
• aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.izdevigspirkums.lv. Anketā jānorāda
vārds, uzvārds, pirkuma čeka numurs, dalībnieka tālruņa numurs. Reģistrācija ir bez
maksas.
• Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma čeka
numurs un dalībnieka tālruņa numurs.
10.1.Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju
likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek
izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un
pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības
5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas
organizētājs.
10.2.Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi
izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas
laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas
organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma čeka
numuru.
11. Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts
vairākas reizes.
11.1.Viens pirkuma čeka numurs var laimēt tikai vienu balvu, attiecīgi vienu pirkuma
čeku numuru drīkst reģistrēt tikai vienu reizi visā Loterijas laikā.
12.Ja viens pirkuma čeka numurs tiek reģistrēts vairākkārt, par derīgu tiek uzskatīts tas
pirkuma čeka numurs/pirkuma čeka numura iesūtītājs, kas to ir reģistrējis pirmais.
13.Izpildot loterijas nosacījumus, dalībnieks tiks reģistrēts loterijai. Dalībniekam,
piedaloties loterijā, IR obligāti nepieciešams krāt pirkumu apliecinošus čekus.
14.Balvu fonds:
Balva Skaits
1 balvas
vērtība (EUR)
Balvu kopējā
vērtība (EUR)
15.Loterijā tiek noteikta 1 (viena) izloze, kurā piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar
šo noteikumu 10. punktu:
Izloze notiek 2018. gada 19. jūnijā, plkst. 11.00, kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas
saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu no 2018. gada 5.jūnija plkst. 00:00 līdz 2018. gada
18. jūnijam plkst. 23:59, izlozējot 4 (četras) dāvanu kartes veikalā Wigi Wama.
Izloze notiek Loterijas rīkotāju SIA “Visas Loterijas” telpās – Antonijas ielā 22-3, Rīgā,
2. stāvā.
16.Izlozē katram balvu veidam tiek izlozēti papildu 2 (divi) rezerves laimētāji gadījumam, ja
primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav
atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek
izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.
17.Izloze tiks veikta ar loteriju programmatūru „Premium”. Personas datu apstrādes
reģistrācijas Nr. 003365.
18.Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 5000 (pieci tūkstoši) dalībnieku. Tādejādi
iespēja iegūt laimestu ir 4 (četri) pret visu reģistrāciju skaitu, prognozējot 4 (četri) pret
5000 (pieci tūkstoši).
19.Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2018. gada 19. jūnijā līdz plkst. 23:59 mājas
lapā www.izdevigspirkums.lv.
20. Laimesta ieguvējs par laimesta saņemšanu tiks informēts personīgi, zvanot vai nosūtot
īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas.
21.Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Visas
Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9:00 līdz 17:00 un vienoties par balvas
saņemšanu līdz 2018. gada 3.jūlijam. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un
pāries Izplatītāja īpašumā.
Wigi Wama dāvanu karte 4 250.00 1000.00
Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN: 1000.00
22.Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs čeks ar
atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Saņemot
laimētās balvas, Loterijas laimētāji un Loterijas rīkotāji paraksta balvas pieņemšanas -
nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta
parakstīšanas, laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
23.Pirkuma čekā ir jābūt redzamam – atbilstošajam pirkuma čeka numuram, kam jābūt
identiskam ar reģistrēto pirkuma čeka numuru, kas ir laimējis izlozē. Attēlotam preces
pirkumam laika posmā no 2018. gada 5. jūnija līdz 2018. gada 18. jūnijam. Attēlotam
loterijas preces nosaukumam Pampers, kuri piedalās loterijā. Ja informācija ir
nepilnīga, lai saņemtu balvu, nepieciešama stingrās uzskaites kvīts ar precizētiem
Loterijas preču nosaukumiem vai uz čeka otrā pusē uzrakstītiem precīziem Loterijas
preču nosaukumiem, pārdevēja parakstam, atšifrējumam un veikala zīmogam.
24.Ja Loterijas laimētājs nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos
dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā
veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi, balva netiek izsniegta.
25.Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas
dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē Loterijas
uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.
26.Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos,
piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
27.Loterijas rīkotāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Loterijas dalībnieki nevērīgi izturas
pret šiem Loterijas noteikumiem.
28.Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī
par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas
dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem
nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.
29.Loterijas rīkotājiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt Loteriju un balvu izsniegšanu
gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā Loterijas rīkotāju
pienākums ir informēt Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju
un, saskaņojot ar Izplatītāju, paziņot masu saziņas līdzekļos par Loterijas pārtraukšanu.
30.Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas
rīkotājiem – SIA „Visas Loterijas”, (Antonijas iela 22 – 3, Rīga, Latvija, LV-1010) līdz
2018. gada 4. jūlijam ar norādi Loterija “Pampers loterija Rimi!”, pilnībā izklāstot
iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir
atsauces pretenzijā.
30.1.Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2018. gada 4. jūlija, neizraisa juridiskas sekas.
30.2.Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc
saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē
norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.
31.Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot
konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.
32.Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos
Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir
tikai informatīvs raksturs.
33.Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem
iespējams iepazīties mājas lapā www.izdevigspirkums.lv, kā arī pa tālruni +371
67686540.
Rīgā, 2018. gada 18. maijā
____________________________
SIA “Visas Loterijas”
Projektu direktore
Signija Eglīte
Pielikums Nr. 1 “Pampers loterija Rimi!”
4015400672906 BIKSĪTES PAMPERS S5 JP 48GAB
4015400672869 BIKSĪTES PAMPERS S4 JP 52GAB
4015400674023 BIKSĪTES PAMPERS S6 JP 44GAB
4015400278818 AUTIŅB. PAMPERS PREMIUM VP S4 52GAB.
4015400274780 AUTIŅB. PAMPERS PREMIUM VP S3 60GAB.
4015400735922 AUTIŅB. PAMPERS ACTIVE BABY S3 VPP 68GAB
4015400736325 AUTIŅB. PAMPERS ACTIVE BABY S4+GP 70GAB
4015400278870 AUTIŅB. PAMPERS PREMIUM VP S5 44GAB.
8001090487858 AUTIŅB. PAMPERS ACTIVE BABY S5 VPP 50GAB
4015400735977 AUTIŅB. PAMPERS ACTIVE BABY S4 VPP 58GAB
4015400681243 BIKSĪTES PAMPERS PREMIUM S5 20GAB
4015400741602 AUTIŅB. PAMPERS PREMIUM VP S1 88GAB
4015400741633 AUTIŅB. PAMPERS PREMIUM VP S2 80GAB
4015400736271 AUTIŅB. PAMPERS ACTIVE BABY S4 GP 76GAB
4015400681212 BIKSĪTES PAMPERS PREMIUM S4 22GAB
4015400735878 AUTIŅB. PAMPERS ACTIVE BABY S2 VPP 76GAB
4015400636670 MITR.S. PAMPERS SENSITIVE DUO 2X56GAB
4015400636830 MITR.S. PAMPERS NATURAL CLEAN 64GAB
4015400736370 AUTIŅB.PAMPERS ACTIVE BABY S5 GP 64GAB
4015400439110 MITRĀS SALVETES PAMPERS BABY FRESH 64GAB
4015400637028 MITRĀS SALVETES PAMPERS NATURAL 128GAB
4015400264491 AUTIŅB. PAMPERS NEWBORN 1 2-5KG 43GAB
4015400636649 MITR.S. PAMPERS SENSITIVE SINGLE 56GAB
4015400686101 MITR.S. PAMPERS NEW BABY SENS.54GAB
4015400672685 BIKSĪTES PAMPERS S5 CP 22GAB
4015400682882 BIKSĪTES PAMPERS S3 JP 60GAB
4015400703983 BIKSĪTES PAMPERS S3 CP 26GAB
4015400736226 AUTIŅB. PAMPERS ACTIVE BABY S3 GP 90GAB
4015400439202 MITR.S.PAMPERS BABY FRESH 128GAB
4015400736424 AUTIŅB. PAMPERS ACTIVE BABY S6 GP 56GAB
4015400704294 AUTIŅB. PAMPERS NEW BABY S2 VP 43GAB
4015400673378 BIKSĪTES PAMPERS S6 CP 19GAB
4015400736028 AUTIŅB.PAMPERS ACTIVE BABY S4+ VPP 53GAB
4015400736172 AUTIŅB.PAMPERS ACTIVE BABY S2 GP 100GAB
4015400672647 BIKSĪTES PAMPERS S4 CP 24GAB
4015400622079 PAMPERS M/S SENSITIVE QUATTRO 4X56GAB.
4015400622734 MIT.SALV. PAMPERS BABY FRESH 4X64 GAB.
4015400622482 MITRĀS SALV. PAMPERS NAT. CLEAN 4X64GAB.
4015400772002 BIKSĪTES PAMPERS PREMIUM S4 44GAB
4015400772101 BIKSĪTES PAMPERS PREMIUM S5 40GAB
4015400687696 AUTIŅB. PAMPERS PREMIUM CARE S1 22GB
4015400687733 AUTIŅB. PAMPERS PREMIUM CARE S2 22GB
8001090694577 PAMPERS Pants GP S3,72 gab.
8001090694638 PAMPERS Pants GP S4,62 gab.
8001090694690 PAMPERS Pants GP S5,52 gab.
8001090694751 PAMPERS Pants GP S6,45 gab.
Pielikums Nr. 2 par datu ievākšanu, atbilstoši datu regulai
Datu pārzinis: personas datu pārzinis ir SIA “Sanitex”, juridiskā adrese: Liepu aleja 4,
Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Latvija, LV-2111, kontaktinformācija personas datu
aizsardzības jautājumiem: Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Latvija,
LV2111,
Jūsu personas datu apstrādes nolūki: SIA “Sanitex” apstrādās personas datus šādos
nolūkos: Loterijas organizēšana un īstenošana saskaņā ar Loterijas noteikumiem, tostarp
Loterijas dalībnieku identificēšana, Loterijas organizēšana, uzvarētāju noteikšana un
apbalvošana, informācijas sniegšana par Loteriju.
Personas datu apstrādes pamati: SIA “Sanitex” izmanto šādus personas datu apstrādes
pamatus:
Piekrišana: tajā skaitā Loterijas dalībnieku kontaktinformācijas izmantošanai Loterijas
organizēšanai, uzvarētāju apbalvošanai un informēšanai;
Pārziņa leģitīmo interešu ievērošana: tajā skaitā informācijas glabāšana Loterijas
dalībnieku pretenziju izskatīšanai un pierādījumu sniegšanai likumā noteiktajām iestādēm.
Iespējamie datu saņēmēji: SIA “Sanitex” var nodot Loterijas dalībnieku personas datus
šādiem personas datu saņēmējiem: sadarbības partnerim SIA “Visas Loterijas”,
reģistrācijas numurs: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Ķekavas nov.,
Baloži, LV-2128. Loterijas organizatorisko pakalpojumu sniegšanai, kā arī citiem sadarbības
partneriem, kā, piemēram, pasta un kurjeru pakalpojumu sniedzējiem tajā skaitā, bet tikai
balvu nosūtīšanai. Datu apstrādes nosacījumi tiek reglamentēti ar savstarpēji noslēgtu
līgumu.
Datu apstrādes ilgums: SIA “Sanitex” apstrādās minētos personas datus līdz šajos
noteikumos norādītā apstrādes nolūka sasniegšanai. Dati tiks glabāti piecus gadus,
pamatojoties uz LR normatīvajiem aktiem.
Jūsu tiesības: Loterijas dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar saviem iesniegtajiem un
apstrādātajiem datiem, labot tos, saņemt un pārsūtīt tos citam pārzinim. Jebkurš
pieprasījums jāiesniedz rakstiski uz e-pastu: [email protected]
Loterijas dalībnieks ir tiesīgs bez jebkādām negatīvām sekām atsaukt savu piekrišanu datu
apstrādei. Atsaucot savu piekrišanu, Loterijas dalībnieks vairs nepiedalās loterijā. Šāds
atsaukums sūtāms uz e-pastu:[email protected]
Loterijas dalībniekam ir tiesības iesniegt sūdzību par datu apstrādi Datu valsts inspekcijai.
Rīgā, 2018. gada 18. maijā
____________________________
SIA “Visas Loterijas”
Projektu direktore
Signija Eglīte

Rīgā, 2018. gada 18.maijā
____________________________
SIA “Visas Loterijas”
Projektu direktore
Signija Eglīte
Pielikums Nr. 2 par datu ievākšanu, atbilstoši datu regulai
Datu pārzinis: personas datu pārzinis ir SIA “Sanitex”, juridiskā adrese: Liepu aleja 4,
Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Latvija, LV-2111, kontaktinformācija personas datu
aizsardzības jautājumiem: Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Latvija,
LV2111,
Jūsu personas datu apstrādes nolūki: SIA “Sanitex” apstrādās personas datus šādos
nolūkos: Loterijas organizēšana un īstenošana saskaņā ar Loterijas noteikumiem, tostarp
Loterijas dalībnieku identificēšana, Loterijas organizēšana, uzvarētāju noteikšana un
apbalvošana, informācijas sniegšana par Loteriju.
Personas datu apstrādes pamati: SIA “Sanitex” izmanto šādus personas datu apstrādes
pamatus:
Piekrišana: tajā skaitā Loterijas dalībnieku kontaktinformācijas izmantošanai Loterijas
organizēšanai, uzvarētāju apbalvošanai un informēšanai;
Pārziņa leģitīmo interešu ievērošana: tajā skaitā informācijas glabāšana Loterijas
dalībnieku pretenziju izskatīšanai un pierādījumu sniegšanai likumā noteiktajām iestādēm.
Iespējamie datu saņēmēji: SIA “Sanitex” var nodot Loterijas dalībnieku personas datus
šādiem personas datu saņēmējiem: sadarbības partnerim SIA “Visas Loterijas”,
reģistrācijas numurs: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Ķekavas nov.,
Baloži, LV-2128. Loterijas organizatorisko pakalpojumu sniegšanai, kā arī citiem sadarbības
partneriem, kā, piemēram, pasta un kurjeru pakalpojumu sniedzējiem tajā skaitā, bet tikai
balvu nosūtīšanai. Datu apstrādes nosacījumi tiek reglamentēti ar savstarpēji noslēgtu
līgumu.
Datu apstrādes ilgums: SIA “Sanitex” apstrādās minētos personas datus līdz šajos
noteikumos norādītā apstrādes nolūka sasniegšanai. Dati tiks glabāti piecus gadus,
pamatojoties uz LR normatīvajiem aktiem.
Jūsu tiesības: Loterijas dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar saviem iesniegtajiem un
apstrādātajiem datiem, labot tos, saņemt un pārsūtīt tos citam pārzinim. Jebkurš
pieprasījums jāiesniedz rakstiski uz e-pastu: [email protected]
Loterijas dalībnieks ir tiesīgs bez jebkādām negatīvām sekām atsaukt savu piekrišanu datu
apstrādei. Atsaucot savu piekrišanu, Loterijas dalībnieks vairs nepiedalās loterijā. Šāds
atsaukums sūtāms uz e-pastu:[email protected]
Loterijas dalībniekam ir tiesības iesniegt sūdzību par datu apstrādi Datu valsts inspekcijai.
Rīgā, 2018. gada 6. aprīlī
____________________________
SIA “Visas Loterijas”
Projektu direktore
Signija Eglīte