Bērniem/Mazuļiem

2018.gada 4. Jūnijs - 25
Veikals: DROGAS

Pampers dienas Drogās!

Pērc jebkurus divus Pampers produktus, reģistrējies un laimē Chicco dāvanu karti 200 eiro vērtībā!

Reģistrācija loterijai beigusies

Pampers dienas Drogās!
Uzvarētāji

Veikala “Chicco” dāvanu kartes 200,00 EUR vērtībā laimējuši:

Sanita

Upīte

Laura

Berkmane

Žanete

Mališeva

Noteikumi

1. PRECES IZPLATĪTĀJS:

1.1. SIA “Sanitex”, reģistrācijas Nr. 40003166842, juridiskā adrese: Ķekavas nov., Ķekavas pag., Rāmava, Liepu aleja 4, LV-2111, Latvija.

2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:
2.1. SIA “Momentum Rīga”, reģistrācijas Nr. 40103873917, juridiskā adrese: Murjāņu iela 1A, Rīga, LV-1024, Latvija.

3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
3.1. Loterija notiek Drogas veikalos visā Latvijas teritorijā.

4. LOTERIJAS NORISES LAIKS:
4.1. Loterijas norises laiks ir no 2018. gada 04. jūnija līdz 2018. gada 29. jūnijam.
4.2. Loterijas reģistrācijas periods ir no 2018. gada 04. jūnija līdz 2018. gada 25. jūnijam.

5. BALVAS:
5.1. Balvu fondu veido kopā 3 (trīs) veikala “Chicco” dāvanu kartes, katra 200,00 EUR (divi simti eiro, 00 eiro centi) vērtībā.
5.2. Balvu fonda kopējā vērtība sastāda 600,00 EUR (seši simti eiro, 00 eiro centi).

6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
6.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jebkurā veikalā Drogas vienā pirkumā ir jāiegādājas jebkuri 2 (divi) zīmola “Pampers” produkti.
6.2. Pēc loterijas noteikumiem atbilstošu produktu iegādes, dalībnieks bez maksas reģistrējas loterijai mājas lapā www.izdevigspirkums.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, čeka numuru un kontakttālruni.
6.3. Ja reģistrācija ir notikusi veiksmīgi, uz ekrāna parādās apstiprinošs teksts. Tikai korekti veiktas reģistrācijas piedalās izlozē. Nepareizi veiktas reģistrācijas loterijā nepiedalās.
6.4. Pirkuma čeks jāsaglabā līdz 2018. gada 06. jūlijam, kas, saņemot balvu, kalpos kā pierādījums par dalību loterijā.
6.5. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu loterijas noteikumiem atbilstošu pirkumu un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeku, tādējādi palielinot savas izredzes laimēt.
6.6. Pirkumam ir jābūt izdarītam līdz reģistrācijas brīdim.
6.7. Visi pieteiktie pirkumu čeku numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē. Atkārtoti iesūtītie unikālie čeku numuri, kas jau reģistrēti dalībai loterijā, tiks dzēsti.
6.8. Loterijas organizētājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja dalībnieks:
6.8.1. Ir reģistrējis vienu čeka numuru vairākkārt;
6.8.2. Ir reģistrējis vienu un to pašu čeka numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem, papildinot čeka numuru ar papildus simboliem vai mainot simbolu kombināciju;
6.8.3. Ir reģistrējis čeka numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts čekā.
6.9. Loterijas organizētājs neatbild par:
6.9.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies saņemot balvu;
6.9.2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas dēļ radušām neprecizitātēm;
6.9.3. Nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.
6.10. Loterijas dalībnieks, piesakoties loterijai, piekrīt tā datu apstrādei SIA “SOMESE Baltic” datu bāzē (personas datu apstrādes reģistrācijas apliecība Nr. 001725). 

7. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
7.1. Plānotais loterijas dalībnieku skaits ir 1000 (viens tūkstotis) dalībnieku. Tādējādi 1 (viena) dalībnieka izredzes laimēt ir 3/1000.

8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
8.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāreģistrējas mājas lapā www.izdevigspirkums.lv bez maksas.
8.2. Ar dalību loterijā dalībniekiem nav papildus izdevumu.

9. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:
9.1. Laimētāji tiks noteikti no visām veiktajām reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību.
9.2. Balvu laimētāji tiks izlozēti 2018. gada 27. jūnijā plkst. 13:00 SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Šķūņu ielā 6, 5. kabinetā, 3. stāvā, uz izlozi uzaicinot arī Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvi. 
9.3. Izlozē piedalās katrs reģistrētais pieteikums, kas atbilst loterijas noteikumiem.

10. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:
10.1. Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts mājas lapā mājas lapā www.izdevigspirkums.lv 2018. gada 29. jūnijā.

11. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
11.1. Balvas jāsaņem SIA “Momentum Rīga” biroja telpās Murjāņu ielā 1A, Rīga, līdzi ņemot laimējušo pirkuma čeku un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti). 
11.2. Balvas tiks izsniegtas darba dienās no plkst. 13:00 līdz plkst. 16:00, iepriekš piesakot laimesta saņemšanas laiku, zvanot uz SIA “Momentum Rīga” informatīvo tālruni +371 26437333.
11.3. Ja laimētājam nav iespējams izņemt balvu SIA “Momentum Rīga” birojā, laimētājam ir iespēja saņemt balvu ar pasta piegādi. Šādā gadījumā laimētājs var pieteikties balvas saņemšanai līdz 2018. gada 06. jūlijam,, zvanot uz SIA “Momentum Rīga” informatīvo tālruni +371 26437333 darba dienās no plkst. 13:00 līdz plkst. 16:00 un vienojoties par balvas piegādes adresi
11.4. Laimētājiem balvas jāizņem vai jāpiesaka tās piegāde līdz 2018. gada 06. jūlijam. Balvas pēc 2018. gada 06. jūlija vairs netiks izsniegtas.
11.5. Balvu izsūtīšana tiek veikta 2 (divu) darba dienu laikā, kopš pieteikuma saņemšanas.
11.6. Balvas netiks izmaksātas naudā vai mainītas pret citu balvu.
11.7. Ja balva netiek izņemta, tā paliek SIA “Sanitex” īpašumā.

12. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
12.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2018. gada 13. jūlijam, iesniedzot SIA “Momentum Rīga” birojā, Murjāņu ielā 1A rakstisku iesniegumu. 
12.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas, un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.

13. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
13.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “Sanitex”, SIA “Momentum Rīga” un SIA “SOMESE Baltic” darbinieki. 
13.2. Ja dalības aizliegums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes laimētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, šis personas laimētās balvas paliek preces izplatītāja SIA “Sanitex” īpašumā.

14. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
14.1. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcija, atrodami mājas lapā www.izdevigspirkums.lv.

________________
Aiga Alksne
SIA “Momentum Rīga”
Projektu vadītāja
2018. gada 09. maijs