2023.gada 9. Maijs - 20. Jūnijs
Veikals: Nacionāli

P&G Nacionālā loterija 2023

Pērc jebkuru 1 ( vienu)   P&G produktu, registrējies un Laimē!  

Ievadi kodu un laimē!

Ievadi kodu
P&G Nacionālā loterija 2023
LAIMĒTĀJI

23.05.  IZLOZES LAIMĒTĀJA

Balvas nosaukums Izlozes laiks Vārds Uzvārds Čeks
         
Naudas balva 500.00 EUR 23.05.2023 11:00 Evita Romanova 29/1548


16.05. IZLOZES LAIMĒTĀJS  


Balvas nosaukums Izlozes laiks Vārds Uzvārds Čeks
         
Naudas balva 500.00 EUR 16.05.2023 11:00 Iveta Kalniņa 74/1882


NOTEIKUMI

LOTERIJAS ATĻAUJAS NR. 7685  

Preču loterijas P&G loterija” noteikumi

 • Loterijas preču izplatītājs: SIA “Sanitex”, reģ. nr. 40003166842, juridiskā adrese: Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Latvija, LV-2111 - turpmāk Izplatītājs.
 • Loterijas organizētājs: SIA “Visas Loterijas” reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese: Pļavu iela 10, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125, – turpmāk Loterijas rīkotāji.
 • Loterijas norises teritorija: jebkura tirdzniecības vieta visā Latvijas Republikas teritorijā. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.
  • Loterijas prece: jebkurš P&G produkts saskaņā ar šo Noteikumu Pielikumu Nr.1.
 • Loterijas norises laiks:
  • Loterijas norises sākuma datums: 2023. gada 9. maijs. Loterijas norises beigu datums: 2023. gada 27. jūnijs.
  • Loterijas reģistrācijas periods: no 2023. gada 9. maija līdz 2023. gada 26. jūnijam.
 • Balvu fonds:
 • Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
  • Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 4. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.
  • Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 5000 (pieci tūkstoši) dalībnieku. Iespēja iegūt laimestu ir 11 (vienpadsmit) pret 5000 (pieci tūkstoši).
 • Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2023. gada 9. maija līdz 2023. gada 26. jūnijam, jāiegādājas vismaz 1 (viens) loterijas produkts jebkurā tirdzniecības vietā visā Latvijas Republikas teritorijā, jāsaglabā pirkuma apliecinošais dokuments un ar to jāreģistrējas Loterijai:
 • Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
 • Loterijā tiek noteiktas 7 (septiņas) izlozes, kurās piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 7. punktu:
  • Izlozes notiek Loterijas rīkotāju SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīgā, 6. stāvā.
 • Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2023. gada 27. jūnijā līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.gudrspirkums.lv.
 • Laimesta ieguvēji par laimestu saņemšanu tiks informēti personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas.
  • Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2023. gada 11. jūlijam. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Izplatītāja īpašumā.
 • Visas pretenzijas par Loteriju jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA “Visas Loterijas”, (Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīga, Latvija, LV-1010) līdz 2023. gada 12. jūlijam ar norādi Loterija “P&G loterija”. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc šī datuma, neizraisa juridiskas sekas.
  • Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.
 • Loterijā nevar piedalīties SIA “Sanitex” un SIA “Visas Loterijas” darbinieki. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.
 • Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.
  • Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.

Balva

Skaits

1 balvas vērtība (EUR)

Balvu kopējā vērtība (EUR)

Naudas balva 5000.00 EUR

1

5000.00

5000.00

Naudas balva 500.00 EUR

10

500.00

5000.00

Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN:

10000.00

 

 

 • aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.gudrspirkums.lv. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs, dalībnieka tālruņa numurs. Reģistrācija ir bez maksas.
 • Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs un dalībnieka tālruņa numurs.
  • Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.
  • Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma dokumenta numuru.
  • Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes.
  • Izlozes tiks veiktas ar loteriju programmatūru „Premium”.
  • Izlozēs katram balvu veidam tiek izlozēti papildu rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.
  • Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs dokuments ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Pēc balvas saņemšanas laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
  • Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, balvu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību).
  • Pirkuma dokumentā ir jābūt redzamam – atbilstošajam pirkuma dokumenta numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto, kas ir laimējis izlozē, attēlotam loterijas preces pirkumam laika posmā no 2023. gada 9. maija līdz 2023. gada 26. jūnijam un attēlotam loterijas preces nosaukumam vai citam nosaukumam, pēc kā var identificēt loterijas preces pirkumu.
  • Balva netiek izsniegta, ja Loterijas laimētājs:
   • nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi;
   • ir reģistrējis vienu pirkuma dokumenta numuru vairākkārt;
   • ir reģistrējis pirkuma dokumenta numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts pirkuma dokumentā;
   • ir reģistrējis vairākas ciparu kombinācijas no viena pirkuma dokumenta, tādējādi mēģinot palielināt savas izredzes laimēt;
   • ir reģistrējis vienu un to pašu pirkuma dokumenta numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem;
   • ir papildinājis pirkuma dokumenta numuru ar papildus simboliem vai mainījis simbolu kombināciju;
   • nesniedz pietiekošu laimētāju identificējošu informāciju, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
  • Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.
  • Loterijas uzvarētājs balvu var saņemt visā Latvijas Republikas teritorijā.
  • Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.
  • Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
  • Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.gudrspirkums.lv, kā arī pa tālruni  +371 67686540.
 • Gillete;
 • Venus;
 • Head&Shoulders;
 • Pantene;
 • Aussie;
 • Herbal Essences;
 • Tampax;
 • Always;
 • Discreet;
 • Naturella;
 • Oral-B;
 • Blend-a-med;
 • Blend-a-dent;
 • Ariel;
 • Fairy;
 • Lenor;
 • Ambi Pur;
 • Pampers;
 • OldSpice;
 • Secret;
 • Swiffer.

Izlozes norises laiks

Periods, par kādu notiek izloze 

Izlozētās balvas un skaits

Rezervisti

16.05.2023. plkst. 11.00

09.05.2023. plkst. 00.00 – 15.05.2023. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 500.00 EUR

2 (divi)

23.05.2023. plkst. 11.00

16.05.2023. plkst. 00.00 – 22.05.2023. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 500.00 EUR

2 (divi)

30.05.2023. plkst. 11.00

23.05.2023. plkst. 00.00 – 29.05.2023. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 500.00 EUR

2 (divi)

06.06.2023. plkst. 11.00

30.05.2023. plkst. 00.00 – 05.06.2023. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 500.00 EUR

2 (divi)

13.06.2023. plkst. 11.00

06.06.2023. plkst. 00.00 – 12.06.2023. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 500.00 EUR

2 (divi)

20.06.2023. plkst. 11.00

13.06.2023. plkst. 00.00 – 19.06.2023. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 500.00 EUR

2 (divi)

27.06.2023. plkst. 11.00

09.05.2023. plkst. 00.00 – 26.06.2023. plkst. 23.59

4 (četras) naudas balvas 500.00 EUR;

1 (viena) naudas balva 5000.00 EUR

2 (divi) katram balvas veidam

 

 

 

 

Rīgā, 2023. gada 4. aprīlī

 

____________________________

SIA “Visas Loterijas”

Projektu vadītāja

Zane Melne

Pielikums Nr.1 “Zīmoli, kuru produkti piedalās loterijā “P&G loterija” ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā, 2023. gada 4. aprīlī

 

____________________________

SIA “Visas Loterijas”

Projektu vadītāja

Zane Melne