Sievietēm

2018.gada 19. Jūnijs - 16. Jūlijs
Veikals: RIMI

Sieviešu higiēnas dienas

Pērc Always, Discreet, Tampax vai Naturella, reģistrējies un laimē dāvanu karti 100 EUR vērtībā no Lauma Lingerie vai Jahonts!

Reģistrācija loterijai beigusies

Sieviešu higiēnas dienas
Uzvarētāji

Lauma dāvanu karti 100.00 EUR vērtībā laimējuši:

Laila Dūdo 894907
Inese Oboleviča 708015
Inga Jansone 1188322
Gatis Barons 885117
Edīte Rostova 180176
Armands Gruzinskis 418838
Rita Marcenko 984567
Baiba Šlukuma 2417885
Evija Gūža 57345
Svetlana Rubina 392742


Johants dāvanu karti 100.00 EUR vērtībā laimējuši:

Anžela Dergačova 78004
Jūlija Šmikova 1013732
Inga Haritonova 1729105
Sandra Rostova-gruzinska 140154
Kristīne Karlauska- balode 98745
Sandra Vicinska 951269
Olga Potapova 992162
Renāte Karule 147425
Dace Šterna 871925
Valērijs Rubins 392739

Apsveicam!

Noteikumi

Preču loterijas “Sieviešu higiēnas loterija!” noteikumi
1. Loterijas preču izplatītājs ir SIA “Sanitex”, reģ. nr. 40003166842, juridiskā adrese:
Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Latvija, LV-2111, - turpmāk
Izplatītājs.
2. „Sieviešu higiēnas loterija!” preču loterija ir patērētāju spēle (turpmāk tekstā
Loterija), kuru organizē SIA „Visas Loterijas” reģistrācijas nr.: 40103404235,
juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Ķekavas nov., Baloži, Latvija, LV-2128, -
turpmāk Loterijas rīkotāji.
3. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas
rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības
inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
4. Loterijas norises teritorija – jebkura tirdzniecības vieta RIMI visā Latvijas Republikas
teritorijā, kurā tiek izplatītas Loterijas preces. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas
Republikas iedzīvotājs.
5. Loterijas norises sākuma datums ir 2018. gada 19. jūnijs. Loterijas norises beigu
datums ir 2018. gada 17. jūlijs.
6. Loterijas prece: jebkurš zīmolu ALWAYS, NATURELLA, DISCREET vai TAMPAX
produkts.
7. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot
saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
8. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 5. punktā
norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.
9. Loterijā nevar piedalīties SIA “Sanitex”, SIA “Rimi Latvia” un SIA “Visas Loterijas”
darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto
uzņēmumu darbinieks/ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek
izsniegta.
10.Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2018. gada 19. jūnija
līdz 2018. gada 16. jūlijam, jāiegādājas vismaz viena loterijas prece jebkurā
tirdzniecības vietā RIMI visā Latvijas Republikas teritorijā. Jāsaglabā pirkuma
apliecinošais dokuments un ar to jāreģistrējas Loterijai: 
• aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.izdevigspirkums.lv. Anketā
jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma čeka numurs, dalībnieka tālruņa numurs.
Reģistrācija ir bez maksas.
• Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma
čeka numurs un dalībnieka tālruņa numurs.
10.1.Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju
likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati
tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču
un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles
kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks
Loterijas organizētājs.
10.2.Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi
izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu
Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par
laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru
un pirkuma čeka numuru.
11. Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts
vairākas reizes.
11.1.Viens pirkuma čeka numurs var laimēt tikai vienu balvu, attiecīgi vienu pirkuma
čeku numuru drīkst reģistrēt tikai vienu reizi visā Loterijas laikā.
11.2.Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu reizi.
12.Ja viens pirkuma čeka numurs tiek reģistrēts vairākkārt, par derīgu tiek uzskatīts tas
pirkuma čeka numurs/pirkuma čeka numura iesūtītājs, kas to ir reģistrējis pirmais.
13.Izpildot loterijas nosacījumus, dalībnieks tiks reģistrēts loterijai. Dalībniekam,
piedaloties loterijā, IR obligāti nepieciešams krāt pirkumu apliecinošus čekus.
14.Balvu fonds:
Balva Skaits
1 balvas vērtība
(EUR)
Balvu kopējā
vērtība (EUR)
Lauma dāvanu karte 10 100.00 1000.00
15.Loterijā tiek noteikta 1 (viena) izloze, kurā piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā
ar šo noteikumu 10. punktu:
Izloze notiek Loterijas rīkotāju SIA “Visas Loterijas” telpās – Antonijas ielā 22-3, Rīgā,
2. stāvā.
16.Izlozē balvām tiek izlozēti papildu 2 (divi) rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie
izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša
šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti.
Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.
17.Izloze tiks veikta ar loteriju programmatūru „Premium”. Personas datu apstrādes
reģistrācijas Nr. 003365.
18.Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 5 000 (pieci tūkstoši) dalībnieku. Tādejādi
iespēja iegūt laimestu ir 20 (divdesmit) pret visu reģistrāciju skaitu, prognozējot 20
(divdesmit) pret 5 000 (pieci tūkstoši).
19.Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2018. gada 17. jūlijā līdz plkst. 23:59 mājas
lapā www.izdevigspirkums.lv.
20. Laimesta ieguvēji par laimesta saņemšanu tiks informēti personīgi, zvanot vai
nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas.
21.Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Visas
Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9:00 līdz 17:00 un vienoties par
Johants dāvanu karte 10 100.00 1000.00
Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN: 2000.00
Izlozes
norises
laiks
Periods par kādu notiek
izloze
Izlozētās balvas un skaits
Rezerves
laimētāji
17.07.2018.
plkst. 11.00
19.06.2018. plkst. 00.00 –
16.07.2018. plkst. 23.59
• 10 (desmit) Lauma dāvanu
kartes 100.00 EUR vērtībā
• 10 (desmit) Johants dāvanu
kartes 100.00 EUR vērtībā
2 katram
balvu
veidam
balvas saņemšanu līdz 2018. gada 31. jūlijam. Pēc šī datuma balvas vairs netiks
izsniegtas un pāries Izplatītāja īpašumā.
22.Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs čeks
ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Saņemot
laimētās balvas, Loterijas laimētāji un Loterijas rīkotāji paraksta balvas
pieņemšanas - nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas -
nodošanas akta parakstīšanas, laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar
pretenziju par balvu.
23.Pirkuma čekā ir jābūt redzamam – atbilstošajam pirkuma čeka numuram, kam
jābūt identiskam ar reģistrēto pirkuma čeka numuru, kas ir laimējis izlozē. Attēlotam
loterijas preces pirkumam laika posmā no 2018. gada 19. jūnija līdz 2018. gada
16. jūlijam. Attēlotam loterijas preces nosaukumam ALWAYS, NATURELLA,
DISCREET vai TAMPAX, kurš piedalās loterijā. Ja informācija ir nepilnīga, lai
saņemtu balvu, nepieciešama stingrās uzskaites kvīts ar precizētiem Loterijas
preču nosaukumiem vai uz čeka otrā pusē uzrakstītiem precīziem Loterijas preču
nosaukumiem, pārdevēja parakstam, atšifrējumam un veikala zīmogam.
24.Ja Loterijas laimētājs nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas
apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar
Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi, balva netiek izsniegta.
25.Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas
dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē Loterijas
uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.
26.Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos,
piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
27.Loterijas rīkotāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Loterijas dalībnieki nevērīgi
izturas pret šiem Loterijas noteikumiem.
28.Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā
arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai
Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar
Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu
iemeslu dēļ. 
29.Loterijas rīkotājiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt Loteriju un balvu izsniegšanu
gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā Loterijas
rīkotāju pienākums ir informēt Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības
inspekciju un, saskaņojot ar Izplatītāju, paziņot masu saziņas līdzekļos par Loterijas
pārtraukšanu.
30.Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas
rīkotājiem – SIA „Visas Loterijas”, (Antonijas iela 22 – 3, Rīga, Latvija, LV-1010) līdz
2018. gada 1. augustam ar norādi Loterija “Sieviešu higiēnas loterija!”, pilnībā
izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz
kurām ir atsauces pretenzijā.
30.1.Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2018. gada 1. augusta, neizraisa juridiskas
sekas.
30.2.Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā
pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas
atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.
31.Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu,
norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.
32.Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos
Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju
ir tikai informatīvs raksturs.
33.Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas
noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.izdevigspirkums.lv, kā arī pa
tālruni +371 67686540.
Rīgā, 2018. gada 31. maijā
____________________________
SIA “Visas Loterijas”
Projektu direktore
Signija Eglīte 
Pielikums Nr. 1 par datu ievākšanu, atbilstoši datu regulai
Datu pārzinis: personas datu pārzinis ir SIA “Sanitex”, juridiskā adrese: Liepu aleja 4,
Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Latvija, LV-2111, kontaktinformācija personas
datu aizsardzības jautājumiem: Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov.,
Latvija, LV-2111.
Jūsu personas datu apstrādes nolūki: SIA “Sanitex” apstrādās personas datus šādos
nolūkos: Loterijas organizēšana un īstenošana saskaņā ar Loterijas noteikumiem,
tostarp Loterijas dalībnieku identificēšana, Loterijas organizēšana, uzvarētāju
noteikšana un apbalvošana, informācijas sniegšana par Loteriju.
Personas datu apstrādes pamati: SIA “Sanitex” izmanto šādus personas datu
apstrādes pamatus:
Piekrišana: tajā skaitā Loterijas dalībnieku kontaktinformācijas izmantošanai Loterijas
organizēšanai, uzvarētāju apbalvošanai un informēšanai;
Pārziņa leģitīmo interešu ievērošana: tajā skaitā informācijas glabāšana Loterijas
dalībnieku pretenziju izskatīšanai un pierādījumu sniegšanai likumā noteiktajām
iestādēm.
Iespējamie datu saņēmēji: SIA “Sanitex” var nodot Loterijas dalībnieku personas
datus šādiem personas datu saņēmējiem: sadarbības partnerim SIA “Visas Loterijas”,
reģistrācijas numurs: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Ķekavas nov.,
Baloži, LV-2128. Loterijas organizatorisko pakalpojumu sniegšanai, kā arī citiem
sadarbības partneriem, kā, piemēram, pasta un kurjeru pakalpojumu sniedzējiem tajā
skaitā, bet tikai balvu nosūtīšanai. Datu apstrādes nosacījumi tiek reglamentēti ar
savstarpēji noslēgtu līgumu.
Datu apstrādes ilgums: SIA “Sanitex” apstrādās minētos personas datus līdz šajos
noteikumos norādītā apstrādes nolūka sasniegšanai. Dati tiks glabāti piecus gadus,
pamatojoties uz LR normatīvajiem aktiem.
Jūsu tiesības: Loterijas dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar saviem iesniegtajiem un
apstrādātajiem datiem, labot tos, saņemt un pārsūtīt tos citam pārzinim. Jebkurš
pieprasījums jāiesniedz rakstiski uz e-pastu: [email protected] 
Loterijas dalībnieks ir tiesīgs bez jebkādām negatīvām sekām atsaukt savu piekrišanu
datu apstrādei. Atsaucot savu piekrišanu, Loterijas dalībnieks vairs nepiedalās loterijā.
Šāds atsaukums sūtāms uz e-pastu: [email protected]
Loterijas dalībniekam ir tiesības iesniegt sūdzību par datu apstrādi Datu valsts
inspekcijai.
Rīgā, 2018. gada 31. maijā
____________________________
SIA “Visas Loterijas”
Projektu direktore
Signija Eglīte