Sievietēm

2018.gada 6. Marts - 2. Aprīlis
Veikals: MAXIMA

P&G sieviešu higiēnas dienas veikalos Maxima

Pērc Always, Discreet, Tampax vai Naturella produktus, reģistrējies un laimē personalizētu gultas veļu 100 EUR vērtībā!

Reģistrācija loterijai beigusies

P&G sieviešu higiēnas dienas veikalos Maxima
Uzvarētāji

Personalizēto gultas veļas komplektu laimējušas:

Julija Avramenko, čeka nr. 287/600
Larisa Boroha, čeka nr. 307/711
Dzeina Dubnika, čeka nr. 92/161
Amanda Januševiča, čeka nr. 39/211
Rasma Silova, čeka nr. 488/700

Apsveicam laimētājas!

Preču loterijas “P&G sieviešu dienas veikalos Maxima” noteikumi

1. PRECES IZPLATĪTĀJS:

1.1. SIA “Sanitex”, reģistrācijas Nr. 40003166842, juridiskā adrese: Ķekavas nov., Ķekavas pag., Rāmava, Liepu aleja 4, LV-2111, Latvija.

2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:
2.1. SIA “Momentum Rīga”, reģistrācijas Nr. 40103873917, juridiskā adrese: Murjāņu iela 1A, Rīga, LV-1024, Latvija.

3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
3.1. Loterija notiek veikalu tīkla Maxima veikalos visā Latvijas teritorijā.

4. LOTERIJAS NORISES LAIKS:
4.1. Loterijas norises laiks ir no 2018. gada 06. marta līdz 2018. gada 06. aprīlim.
4.2. Loterijas reģistrācijas periods ir no 2018. gada 06. marta līdz 2018. gada 02. aprīlim.

5. BALVAS:
5.1. Balvu fondu veido kopā 5 (piecas) balvas – veikala Creative Pillow dāvanu karte, katra 100,00 EUR (viens simts eiro, 00 eiro centi) vērtībā. 
5.2. Balvu fonda kopējā vērtība sastāda 500,00 EUR (seši simti eiro, 00 eiro centi).

6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
6.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jebkurā veikalu tīkla Maxima veikalā jāiegādājas jebkurš 1 (viens) zīmola Always, Naturella, Tampax vai Discreet produkts.
6.2. Pēc loterijas noteikumiem atbilstošu produktu iegādes, dalībnieks bez maksas reģistrējas loterijai mājas lapā www.izdevigspirkums.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, čeka numuru un kontakttālruni.
6.3. Ja reģistrācija ir notikusi veiksmīgi, uz ekrāna parādās apstiprinošs teksts. Tikai korekti veiktas reģistrācijas piedalās izlozē. Nepareizi veiktas reģistrācijas loterijā nepiedalās.
6.4. Pirkuma čeks jāsaglabā līdz 2018. gada 20. aprīlim, kas, saņemot balvu, kalpos kā pierādījums par dalību loterijā.
6.5. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu jebkura 1 (viena) loterijas produkta pirkumu un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeku, tādējādi palielinot savas izredzes laimēt.
6.6. Pirkumam ir jābūt izdarītam līdz reģistrācijas brīdim.
6.7. Visi pieteiktie pirkumu čeku numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē. Atkārtoti iesūtītie unikālie čeku numuri, kas jau reģistrēti dalībai loterijā, tiks dzēsti.
6.8. Loterijas organizētājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja dalībnieks:
6.8.1. Ir reģistrējis vienu čeka numuru vairākkārt;
6.8.2. Ir reģistrējis vienu un to pašu čeka numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem, papildinot čeka numuru ar papildus simboliem vai mainot simbolu kombināciju;
6.8.3. Ir reģistrējis čeka numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts čekā.
6.9. Loterijas organizētājs neatbild par:
6.9.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies saņemot balvu;
6.9.2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas dēļ radušām neprecizitātēm;
6.9.3. Nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.

7. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
7.1. Plānotais loterijas dalībnieku skaits ir 1000 (viens tūkstotis) dalībnieku. Tādējādi 1 (viena) dalībnieka izredzes laimēt ir 5/1000.

8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
8.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāreģistrējas mājas lapā www.izdevigspirkums.lv bez maksas.
8.2. Ar dalību loterijā dalībniekiem nav papildus izdevumu.

9. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:
9.1. Laimētāji tiks noteikti no veiktajām reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību.
9.2. Balvu laimētāji tiks izlozēti 2018. gada 04. aprīlī plkst. 14:00 SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Šķūņu ielā 6, 5. kabinetā, 3. stāvā, uz izlozi uzaicinot arī Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvi. 
9.3. Izlozē piedalās katrs reģistrētais pieteikums, kas atbilst loterijas noteikumiem.

10. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:
10.1. Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts mājas lapā mājas lapā www.izdevigspirkums.lv 2018. gada 06. aprīlī.

11. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
11.1. Balvas jāsaņem SIA “Momentum Rīga” biroja telpās Murjāņu ielā 1A, Rīga, līdzi ņemot laimējušo pirkuma čeku un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti). Balvas tiks izsniegtas darba dienās no plkst. 13:00 līdz plkst. 16:00.
11.2. Ja laimētājam nav iespējams izņemt balvu SIA “Momentum Rīga” birojā, laimētājam ir iespēja saņemt balvu ar pasta piegādi. Šādā gadījumā laimētājs var pieteikties balvas saņemšanai līdz 2018. gada 20. aprīlim, zvanot uz SIA “Momentum Rīga” informatīvo tālruni +371 28661628 darba dienās no plkst. 13:00 līdz plkst. 16:00 un vienojoties par balvas piegādes adresi
11.3. Laimētājiem balvas jāizņem vai jāpiesaka balvu piegāde līdz 2018. gada 20. aprīlim. Balvas pēc 2018. gada 20. aprīļa vairs netiks izsniegtas.
11.4. Balvu izsūtīšana tiek veikta 2 (divu) darba dienu laikā, kopš pieteikuma saņemšanas.
11.5. Balvas netiks izmaksātas naudā vai mainītas pret citu balvu.
11.6. Ja balva netiek izņemta, tā paliek SIA “Sanitex” īpašumā.

12. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
12.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2018. gada 27. aprīlim, iesniedzot SIA “Momentum Rīga” birojā, Murjāņu ielā 1A rakstisku iesniegumu. 
12.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas, un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.

13. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
13.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “Sanitex”, SIA “Momentum Rīga” un SIA “SOMESE Baltic” darbinieki. 
13.2. Ja dalības aizliegums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes laimētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, šis personas laimētās balvas paliek preces izplatītāja SIA “Sanitex” īpašumā.

14. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
14.1. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcija, atrodami mājas lapā www.izdevigspirkums.lv.