Sievietēm

2019.gada 23. Septembris - 13. Oktobris
Veikals: Drogas

Sieviešu higiēnas dienu loterija Drogās!

Pērc jebkuru Always, Discreet, Tampax vai Naturella produktu un laimē adītu segu! 

Reģistrācija loterijai beigusies

Sieviešu higiēnas dienu loterija Drogās!
Uzvarētāji

Adītas segas laimētāji:

Vārds Uzvārds Čeks
Sandija Balka 116/561
Dace Kuļikovska 452/415
Aisma Smeile-stalidzāne 94/649

Apsveicam! 

Noteikumi

Preču loterijas “Sieviešu dienas Drogās” noteikumi

1. Loterijas preču izplatītājs ir SIA “Sanitex”, reģ. nr. 40003166842, juridiskā adrese: Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Latvija, LV-2111, - turpmāk Izplatītājs. 
2. „Sieviešu dienas Drogās” preču loterija ir patērētāju spēle (turpmāk tekstā Loterija), kuru organizē SIA „Visas Loterijas” reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Ķekavas nov., Baloži, Latvija, LV-2128, - turpmāk Loterijas rīkotāji.
3. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
4. Loterijas norises teritorija – jebkurš A/S “Drogas” veikals visā Latvijas Republikas teritorijā, kurā tiek izplatītas Loterijas preces un Drogas e-veikals https://www.drogas.lv/. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.
5. Loterijas norises sākuma datums ir 2019. gada 23. septembris. Loterijas norises beigu datums ir 2019. gada 14. oktobris.
6. Loterijas prece: visi Always, Naturella, Tampax vai Discreet produkti, kurus var iegādāties veikalos “Drogas” vai e-veikalā www.drogas.lv.
7. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
8. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 5. punktā norādītā perioda, taču to iegāde pēc Loterijas beigu datuma nedod tiesības piedalīties Loterijā. 
9. Loterijā nevar piedalīties SIA “Sanitex”, SIA “Visas Loterijas” un A/S “Drogas” darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks/ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta. 
10. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2019. gada 23. septembra līdz 2019. gada 13. oktobrim, jāiegādājas vismaz 1 (viens) loterijas produkts jebkurā veikalā “Drogas” visā Latvijas Republikas teritorijā vai e-veikalā www.drogas.lv. Jāsaglabā pirkuma čeks vai rēķins un ar to jāreģistrējas Loterijai:
· aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā https://www.izdevigspirkums.lv... .
· Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma čeka/rēķina numurs, dalībnieka tālruņa numurs. Reģistrācija ir bez maksas. 
· Obligāti aizpildāmie lauki, lai reģistrētos dalībai Loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma čeka/rēķina numurs un dalībnieka tālruņa numurs. 
10.1.Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.
10.2.Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma čeka/rēķina numuru.
11. Izpildot 10. punktā norādītos Loterijas nosacījumus vairākkārt, Loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes. 
11.1.Viens pirkuma čeka/rēķina numurs var laimēt tikai vienu balvu, attiecīgi vienu pirkuma čeku/rēķina numuru drīkst reģistrēt tikai vienu reizi visā Loterijas laikā.
11.2. Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu reizi.
12. Ja viens pirkuma čeka/rēķina numurs tiek reģistrēts vairākkārt, par derīgu tiek uzskatīts tas pirkuma čeka numurs/rēķina numura iesūtītājs, kas to ir reģistrējis pirmais.
13. Izpildot Loterijas nosacījumus, dalībnieks tiks reģistrēts loterijai. Dalībniekam, piedaloties Loterijā, IR obligāti nepieciešams saglabāt pirkumu apliecinošus čekus/rēķinus.
14. Balvu fonds:
15.

Balva

Skaits

1 balvas vērtība (EUR)

Balvu kopējā vērtība (EUR)

Adīta sega

3

144.20

432.60

Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN:

432.60

16.

Izlozes norises laiks

Periods par kādu notiek izloze 

Izlozētās balvas un skaits

Rezervisti

14.10.2019. plkst. 11.00

23.09.2019. plkst. 00.00 – 13.10.2019. plkst. 23.59

3 (trīs) adītas segas

2 (divi)

17. Loterijā tiek noteikta 1 (viena) izloze, kurā piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu: 
Izloze notiek Loterijas rīkotāju SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37-63, Rīgā, 6. stāvā.
18. Izlozē balvām tiek izlozēti papildu 2 (divi) rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.
19. Izloze tiks veikta ar loteriju programmatūru „Premium”. Personas datu apstrādes reģistrācijas Nr. 003365.
20. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 5000 (pieci tūkstoši) dalībnieku. Tādējādi iespēja iegūt laimestu ir 2 (divi) pret visu reģistrāciju skaitu, prognozējot 2 (divi) pret 5000 (pieci tūkstoši).  
21. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2019. gada 14. oktobrī līdz plkst. 23:59 mājas lapā https://www.izdevigspirkums.lv/akcijas/sieviesu-higienas-dienu-loterija-drogas.
22. Laimesta ieguvējs par laimesta saņemšanu tiks informēts personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas. 
23. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2019. gada 28. oktobrim. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Izplatītāja īpašumā.     
24. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs čeks/rēķins ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Saņemot laimētās balvas, Loterijas laimētāji un Loterijas rīkotāji paraksta balvas pieņemšanas - nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
25. Pirkuma čekā/rēķinā ir jābūt redzamam:
1) atbilstošajam pirkuma čeka/rēķina numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto pirkuma čeka/rēķina numuru, kas ir laimējis izlozē,
2) attēlotam vismaz 1 (vienam) loterijas preču pirkumam laika posmā no 2019. gada 23. septembra līdz 2019. gada 13. oktobrim;
3) attēlotam Loterijas preces nosaukumam Always, Naturella, Tampax vai Disreet.. 
26. Ja Loterijas laimētājs:
26.1. nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi; 
26.2. ir reģistrējis vienu čeka/rēķina numuru vairākkārt;
26.3. ir reģistrējis čeka/rēķina numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts čekā/rēķinā;
26.4. ir reģistrējis vienu un to pašu čeka/rēķina numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem;
26.5.ir papildinājis čeka/rēķina numuru ar papildus simboliem vai mainījis simbolu kombināciju, balva netiek izsniegta.
27. Par balvu piegādi uz reģioniem ārpus Rīgas, iespējams vienoties individuāli, zvanot pa tālr. 67686540, darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00 līdz 28. oktobrim. 
28. Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.
29. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti. Netiek segti arī produktu iegādes izdevumi, lai piedalītos Loterijā.
30. Loterijas rīkotāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Loterijas dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem Loterijas noteikumiem. 
31. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ. 
32. Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „Visas Loterijas”, (Dzirnavu iela 37 – 63, Rīga, Latvija, LV-1010) līdz 2019. gada 29. oktobrim ar norādi Loterija “Sieviešu dienas Drogās”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.
32.1.Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2019. gada 29. oktobra, neizraisa juridiskas sekas.
32.2.Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus. 
33. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību Loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās Loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un Loterijas periodu.
34. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs. 
35. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem Loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā https://www.drogas.lv/ un https://www.izdevigspirkums.lv, kā arī pa tālruni  +371 67686540.
Rīgā, 2019. gada 21. augustā
____________________________ 
SIA “Visas Loterijas”
Projektu direktore
Signija Eglīte

/files/download/documents/SIEVIEŠU DIENAS DROGAS Atļauja 5941.pdf