Mājai

2018.gada 24. Septembris - 7. Oktobris
Veikals: Drogas

Tīrīšanas līdzekļu loterija

Pērc vismaz vienu Ariel, Lenor vai Fairy produktu jebkurā veikalā DROGAS visā Latvijā, reģistrējies un laimē GOSPA dāvanu karti! 

Reģistrācija loterijai beigusies

Tīrīšanas līdzekļu loterija
Uzvarētāji

GoSpa dāvanu kartes ir laimējuši:

Ludmila Gauja, čeka nr. 23/2684

Lija Berga, čeka nr. 123/1674

Svetlana Leonova, čeka nr. 197/142

Noteikumi

Preču loterijas “Tīrīšanas līdzekļu loterija!” noteikumi

1. Loterijas preču izplatītājs ir SIA “Sanitex”, reģ. nr. 40003166842, juridiskā adrese: Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Latvija, LV-2111, - turpmāk Izplatītājs. 
2. „Tīrīšanas līdzekļu loterija!” preču loterija ir patērētāju spēle (turpmāk tekstā Loterija), kuru organizē SIA „Visas Loterijas” reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Ķekavas nov., Baloži, Latvija, LV-2128, - turpmāk Loterijas rīkotāji.  
3. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
4. Loterijas norises teritorija – jebkurš A/S “Drogas” veikals visā Latvijas Republikas teritorijā, kurā tiek izplatītas Loterijas preces. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.
5. Loterijas norises sākuma datums ir 2018. gada 24. septembris. Loterijas norises beigu datums ir 2018. gada 8. oktobris.
6. Loterijas prece: Produktu saraksts, kuri piedalās Loterijā, ir pieejams Pielikumā Nr.1. un kurus var iegādāties veikalos “Drogas”.
7. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
8. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 5. punktā norādītā perioda, taču to iegāde pēc Loterijas beigu datuma nedod tiesības piedalīties Loterijā. 
9. Loterijā nevar piedalīties SIA “Sanitex”, SIA “Visas Loterijas” un A/S “Drogas” darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks/ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta. 
10. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2018. gada 24.septemba līdz 2018. gada 7.oktobrim, jāiegādājas vismaz 1 (viens) loterijas produkts jebkurā veikalā “Drogas” visā Latvijas Republikas teritorijā. Jāsaglabā pirkuma čeks un ar to jāreģistrējas Loterijai:
· aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.izdevigspirkums.lv/akcijas/tirisanas-lidzeklu-loterija. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma čeka numurs, dalībnieka tālruņa numurs. Reģistrācija ir bez maksas. 
· Obligāti aizpildāmie lauki, lai reģistrētos dalībai Loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma čeka numurs un dalībnieka tālruņa numurs. 
10.1.Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.
10.2.Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma čeka numuru.
11. Izpildot 10.punktā norādītos Loterijas nosacījumus vairākkārt, Loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes. 
11.1.Viens pirkuma čeka numurs var laimēt tikai vienu balvu, attiecīgi vienu pirkuma čeku numuru drīkst reģistrēt tikai vienu reizi visā Loterijas laikā. 
12. Ja viens pirkuma čeka numurs tiek reģistrēts vairākkārt, par derīgu tiek uzskatīts tas pirkuma čeka numurs/pirkuma čeka numura iesūtītājs, kas to ir reģistrējis pirmais.
13. Izpildot Loterijas nosacījumus, dalībnieks tiks reģistrēts loterijai. Dalībniekam, piedaloties Loterijā, IR obligāti nepieciešams saglabāt pirkumu apliecinošus čekus.

14. Balvu fonds:

Balva

Skaits

1 balvas vērtība (EUR)

Balvu kopējā vērtība (EUR)

Go Spa dāvanu karte*

3

200.00

600.00

Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN:

600.00

* dāvanu karte derīga 6 mēnešus.

15. Loterijā tiek noteikta 1 (viena) izloze, kurā piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu: 
Izloze notiek 2018. gada 8. oktobrī, plkst. 11.00, kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu no 2018. gada 24. septembra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 17. oktobra plkst. 23:59, izlozējot 3 (trīs) Go Spa dāvanu kartes.
Izloze notiek Loterijas rīkotāju SIA “Visas Loterijas” telpās – Antonijas ielā 22-3, Rīgā, 2. stāvā.
16. Izlozē katram balvu veidam tiek izlozēti papildu 3 (trīs) rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.
17. Izloze tiks veikta ar loteriju programmatūru „Premium”. Personas datu apstrādes reģistrācijas Nr. 003365.
18. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 5000 (pieci tūkstoši) dalībnieku. Tādējādi iespēja iegūt laimestu ir 3 (trīs) pret visu reģistrāciju skaitu, prognozējot 3 (trīs) pret 5000 (pieci tūkstoši).  
19. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2018. gada 8.oktobrī līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.izdevigspirkums.lv
20. Laimesta ieguvējs par laimesta saņemšanu tiks informēts personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas. 
21. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2018. gada 22. oktobrim. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Izplatītāja īpašumā.     
22. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs čeks ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Saņemot laimētās balvas, Loterijas laimētāji un Loterijas rīkotāji paraksta balvas pieņemšanas - nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
23. Pirkuma čekā ir jābūt redzamam:
 1. atbilstošajam pirkuma čeka numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto pirkuma čeka numuru, kas ir laimējis izlozē,
 2. attēlotam 1 (vienam) loterijas preču pirkumam laika posmā no 2018. gada 24. septembra līdz 2018. gada 7.oktobrim;
 3. attēlotam Loterijas preces nosaukumam. 
Ja informācija ir nepilnīga, lai saņemtu balvu, uz čeka otrā pusē jābūt uzrakstītiem precīziem Loterijas preču nosaukumiem, pārdevēja parakstam, atšifrējumam un veikala zīmogam.
24. Ja Loterijas laimētājs nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi, balva netiek izsniegta.
25. Par balvu piegādi uz reģioniem ārpus Rīgas, iespējams vienoties individuāli, zvanot pa tālr. 67686540, darba dienās no 10.00 līdz 17.00 līdz 22.oktobrim. Balvas tiks izsūtītas ar Omniva pakomātu starpniecību. 
26. Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.
27. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti. Netiek segti arī produktu iegādes izdevumi, lai piedalītos Loterijā.
28. Loterijas rīkotāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Loterijas dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem Loterijas noteikumiem. 
29. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ. 
30. Loterijas rīkotājiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt Loteriju un balvu izsniegšanu gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā Loterijas rīkotāju pienākums ir informēt Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un, saskaņojot ar Izplatītāju, paziņot masu saziņas līdzekļos par Loterijas pārtraukšanu. 
31. Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „Visas Loterijas”, (Antonijas iela 22 – 3, Rīga, Latvija, LV-1010) līdz 2018. gada 22.oktobrim ar norādi Loterija “Tīrīšanas līdzekļu loterija!”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā. 
31.1.Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2018. gada 22. oktobra, neizraisa juridiskas sekas.
31.2.Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus. 
32. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību Loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās Loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un Loterijas periodu.
33. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs. 
34. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem Loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.drogas.lv un www.izdevigspirkums.lv kā arī pa tālruni  +371 67686540.

Rīgā, 2018. gada 21. augustā
____________________________ 
SIA “Visas Loterijas”
Projektu direktore
Signija Eglīte

Pielikums Nr. 1 Produkti, kas piedalās loterijā:

8001090309679

ARIEL KAPSULAS COLOR

36 ST

8001090309556

ARIEL KAPSULAS COLOR

28 ST

8001090348869

ARIEL KAPSULAS COLOR 3IN1

14 ST

8001090592491

ARIEL KAPSULAS LAVENDER

14 ST

8001090592620

ARIEL KAPSULAS LAVENDER

36 ST

8001090592583

ARIEL KAPSULAS LAVENDER

28 ST

8001090348906

ARIEL KAPSULAS MOUNTAIN SPRING

14 ST

8001090309594

ARIEL KAPSULAS MOUNTAIN SPRING

28 ST

8001090348944

ARIEL KAPSULAS TOUCH OF LENOR

14 ST

8001090309631

ARIEL KAPSULAS TOUCH OF LENOR

28 ST

8001090309754

ARIEL KAPSULAS TOUCH OF LENOR

36 ST

8001090791474

ARIEL LĪDZ.VEĻAS MAZG.COLOR

1100 ML

8001090791863

ARIEL LĪDZ.VEĻAS MAZG.LAVENDER

1100 ML

8001090790903

ARIEL LĪDZ.VEĻAS MAZG.LENOR

1100 ML

8001090790606

ARIEL LĪDZ.VEĻAS MAZG.MOUNT.SP

1100 ML

8001090791276

ARIEL LĪDZ.VEĻAS MAZG.SENSITIV

1100 ML

4084500702899

ARIEL PULV.VEĻAS MAZG.COLOR

300 G

4084500702936

ARIEL PULV.VEĻAS MAZG.COLOR

1500 G

4084500716612

ARIEL PULV.VEĻAS MAZG.LENOR

1500 G

4084500716322

ARIEL PULV.VEĻAS MAZG.MOUNT.SR

1500 G

8001090016089

FAIRY KAPSULAS 36 ALL IN 1

36 ST

8001090033130

FAIRY KAPSULAS 37 PLATINUM

37 ST

8001090016102

FAIRY KAPSULAS 48 ALL IN 1

48 ST

8001090015969

FAIRY KAPSULAS 63 PLATINUM

63 ST

4015400958055

FAIRY LĪDZ.TR.MAZG.APPLE

900 ML

4015400956181

FAIRY LĪDZ.TR.MAZG.APPLE

450 ML

8001090621962

FAIRY LĪDZ.TR.MAZG.APPLE

1350 ML

4015400957973

FAIRY LĪDZ.TR.MAZG.LEMON

900 ML

4015400956082

FAIRY LĪDZ.TR.MAZG.LEMON

450 ML

8001090621924

FAIRY LĪDZ.TR.MAZG.LEMON

1350 ML

4015400958017

FAIRY LĪDZ.TR.MAZG.ORANGE

900 ML

4015400955405

FAIRY LĪDZ.TR.MAZG.PLAT.ARCTIC

430 ML

4015400955580

FAIRY LĪDZ.TR.MAZG.PLAT.LEMON

650 ML

4015400955337

FAIRY LĪDZ.TR.MAZG.PLAT.LEMON

430 ML

4015400958093

FAIRY LĪDZ.TR.MAZG.POMEGRANATE

900 ML

4015400956266

FAIRY LĪDZ.TR.MAZG.POMEGRANATE

450 ML

8001090118530

FAIRY LĪDZ.TR.MAZG.SENSIT.CHAM

900 ML

4015400956303

FAIRY LĪDZ.TR.MAZG.SENSIT.CHAM

450 ML

4015400958130

FAIRY LĪDZ.TR.MAZG.SENSIT.TEA

900 ML

4015400956358

FAIRY LĪDZ.TR.MAZG.SENSIT.TEA

450 ML

4084500962927

LENOR UNSTOP.VEĻAS MĪKST.BLISS

275 G

4084500962866

LENOR UNSTOP.VEĻAS MĪKST.FRESH

275 G

4084500962897

LENOR UNSTOP.VEĻAS MĪKST.LAVIS

275 G

8001090504937

LENOR VEĻAS MĪKST.BN.DEEP SEA

750 ML

8001090504906

LENOR VEĻAS MĪKST.BN.SHEA BUT.

750 ML

8001090504876

LENOR VEĻAS MĪKST.BN.SILK TREE

750 ML

8001090199652

LENOR VEĻAS MĪKST.DIAMOND

780 ML

8001090199690

LENOR VEĻAS MĪKST.EMERALD

780 ML

8001090199737

LENOR VEĻAS MĪKST.GOLD ORCHID

780 ML

8001090200136

LENOR VEĻAS MĪKST.GOLD ORCHID

1500 ML

8001090206930

LENOR VEĻAS MĪKST.SENSITIVE

930 ML

8001090206855

LENOR VEĻAS MĪKST.SPRING AWAKE

930 ML

8001090207135

LENOR VEĻAS MĪKST.SPRING AWAKE

1900 ML

8001090207173

LENOR VEĻAS MĪKST.SUMMER BREEZ

1900 ML

8001090199850

LENOR VEĻAS MĪKST.WILD F.BLOOM

780 ML

2018.gada 21. augustā

____________________________

SIA “Visas Loterijas”

Projektu direktore

Signija Eglīte