Mājai

2019.gada 2. Janvāris - 20
Veikals: Drogas

Tīrīšanas līdzekļu loterija Drogās

Pērc vismaz vienu Ariel, Lenor vai Fairy produktu jebkurā veikalā DROGAS visā Latvijā, reģistrējies un LAIMĒ! 

Reģistrācija loterijai beigusies

Tīrīšanas līdzekļu loterija Drogās
Uzvarētāji

Putekļu sūcēju Karcher SV7 ir laimējusi:

Aina Biļecka, čeka nr. 94/215

Produktu komplektus laimējuši:

Lasma Rage, čeka nr. 362/373

Santa Istomina, čeka nr. 52/27

Evija Galvanauska, čeka nr. 77/158

Aleksejs Jefimovs, čeka nr. 10/335

Vladimirs Strogonovs, čeka nr. 100/36

Olga Kazackova, čeka nr. 80/310

Dace Vilčuka, čeka nr. 144/327

Alma Račiņa, čeka nr. 112240

Jūlija Lazdiņa, čeka nr. 14/323

Mārite Veinberga, čeka nr. 8/368


Noteikumi

Preču loterijas “Tīrīšanas līdzekļu loterija!” noteikumi

 • Loterijas preču izplatītājs ir SIA “Sanitex”, reģ. nr. 40003166842, juridiskā adrese: Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Latvija, LV-2111, - turpmāk Izplatītājs.
 • „Tīrīšanas līdzekļu loterija!” preču loterija ir patērētāju spēle (turpmāk tekstā Loterija), kuru organizē SIA „Visas Loterijas” reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Ķekavas nov., Baloži, Latvija, LV-2128, - turpmāk Loterijas rīkotāji. 
 • Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
 • Loterijas norises teritorija – jebkurš A/S “Drogas” veikals visā Latvijas Republikas teritorijā, kurā tiek izplatītas Loterijas preces. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.
 • Loterijas norises sākuma datums ir 2019. gada 2. janvāra. Loterijas norises beigu datums ir 2019. gada 21. janvāris.
 • Loterijas prece: kāds no Ariel, Fairy, Lenor produktiem, kas atrodams Produktu sarakstā, kuri piedalās Loterijā. Pilns produktu saraksts ir pieejams Pielikumā Nr.1. un kurus var iegādāties veikalos “Drogas”.
 • Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
 • Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 5. punktā norādītā perioda, taču to iegāde pēc Loterijas beigu datuma nedod tiesības piedalīties Loterijā.
 • Loterijā nevar piedalīties SIA “Sanitex”, SIA “Visas Loterijas” un A/S “Drogas” darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks/ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.
 • Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2019. gada 2. janvāra līdz 2019. gada 20.janvārim, jāiegādājas vismaz 1 (viens) loterijas produkts jebkurā veikalā “Drogas” visā Latvijas Republikas teritorijā. Jāsaglabā pirkuma čeks un ar to jāreģistrējas Loterijai:
 • Izpildot 10.punktā norādītos Loterijas nosacījumus vairākkārt, Loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes.
  • Viens pirkuma čeka numurs var laimēt tikai vienu balvu, attiecīgi vienu pirkuma čeku numuru drīkst reģistrēt tikai vienu reizi visā Loterijas laikā.
 • Ja viens pirkuma čeka numurs tiek reģistrēts vairākkārt, par derīgu tiek uzskatīts tas pirkuma čeka numurs/pirkuma čeka numura iesūtītājs, kas to ir reģistrējis pirmais.
 • Izpildot Loterijas nosacījumus, dalībnieks tiks reģistrēts loterijai. Dalībniekam, piedaloties Loterijā, IR obligāti nepieciešams saglabāt pirkumu apliecinošus čekus.
 • Balvu fonds:
 • Izlozē katram balvu veidam tiek izlozēti papildu 3 (trīs) rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.
 • Izloze tiks veikta ar loteriju programmatūru „Premium”. Personas datu apstrādes reģistrācijas Nr. 003365.
 • Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 5000 (pieci tūkstoši) dalībnieku. Tādējādi iespēja iegūt laimestu ir 11 (vienpadsmit) pret visu reģistrāciju skaitu, prognozējot 11 (vienpadsmit) pret 5000 (pieci tūkstoši). 
 • Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2019. gada 21.janvārī līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.izdevigspirkums.lv/akcijas/tirisanas-lidzeklu-loterija-drogas.
 •  Laimesta ieguvējs par laimesta saņemšanu tiks informēts personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas.
 • Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2019. gada 4. februārim. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Izplatītāja īpašumā.    
 • Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs čeks ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Saņemot laimētās balvas, Loterijas laimētāji un Loterijas rīkotāji paraksta balvas pieņemšanas - nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
 • Pirkuma čekā ir jābūt redzamam:  1. atbilstošajam pirkuma čeka numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto pirkuma čeka numuru, kas ir laimējis izlozē,  2. attēlotam 1 (vienam) loterijas preču pirkumam laika posmā no 2019. gada 2. janvāra līdz 2019. gada 20. janvārim;  3. attēlotam Loterijas preces nosaukumam. Ja informācija ir nepilnīga, lai saņemtu balvu, uz čeka otrā pusē jābūt uzrakstītiem precīziem Loterijas preču nosaukumiem, pārdevēja parakstam, atšifrējumam un veikala zīmogam.
 • Ja Loterijas laimētājs nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi, balva netiek izsniegta.
 • Par balvu piegādi uz reģioniem ārpus Rīgas, iespējams vienoties individuāli, zvanot pa tālr. 67686540, darba dienās no 10.00 līdz 17.00 līdz 4. februārim. Balvas tiks izsūtītas ar Omniva pakomātu starpniecību.
 • Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.
 • Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti. Netiek segti arī produktu iegādes izdevumi, lai piedalītos Loterijā.
 • Loterijas rīkotāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Loterijas dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem Loterijas noteikumiem.
 • Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.
 • Loterijas rīkotājiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt Loteriju un balvu izsniegšanu gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā Loterijas rīkotāju pienākums ir informēt Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un, saskaņojot ar Izplatītāju, paziņot masu saziņas līdzekļos par Loterijas pārtraukšanu.
 • Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „Visas Loterijas”, (Dzirnavu iela 37-63, Rīga, Latvija, LV-1010) līdz 2019. gada 5. februārim ar norādi Loterija “Tīrīšanas līdzekļu loterija!”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.
  • Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2019. gada 5. februāra, neizraisa juridiskas sekas.
 • Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību Loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās Loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un Loterijas periodu.
 • Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.
 • Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem Loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.drogas.lv un www.izdevigspirkums.lv/akcijas/tirisanas-lidzeklu-loterija-drogas.  kā arī pa tālruni  +371 67686540.
 • aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.izdevigspirkums.lv/akcijas/tirisanas-lidzeklu-loterija. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma čeka numurs, dalībnieka tālruņa numurs. Reģistrācija ir bez maksas.
 • Obligāti aizpildāmie lauki, lai reģistrētos dalībai Loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma čeka numurs un dalībnieka tālruņa numurs.
  • Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.
  • Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma čeka numuru.
  • Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.

Balva

Skaits

1 balvas vērtība (EUR)

Balvu kopējā vērtība (EUR)

Putekļu sūcējs Karcher SV7

1

492.00

492.00

Produktu komplekts

10

29.55

295.50

Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN:

787.50

* Produktu komplekts sastāv no: 1 (vienas) Ariel kapsulas Color 3 in 1 36 gab., 1 (viens) Lenor Unstoppables Dreams veļas mīkstinātājs 210g, 1 (viens) Lenor Gold Orchid veļas mīkstinātājs 1500 ml, 1 (viens) Fairy līdzekis trauku mazgāšanai Platinum Lemon&Lime 650ml, 1 (vienas) Fairy kapsulas trauku mazgājamajai mašīnai Platinum 63 gab., 1 (viens) ARIEL šķidrais mazgāšanas līdzeklis Color 20 mazg. reizēm/ 1.1l.

15. Loterijā tiek noteikta 1 (viena) izloze, kurā piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu:

Izloze notiek 2019. gada 21. janvārī plkst. 11.00, kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu no 2019. gada 2. janvāra plkst. 00:00 līdz 2019. gada 20. janvārim plkst. 23:59, izlozējot 1 (vienu) Karcher SV 7 putekļsūcēju un 10 (desmit) produktu komplektus.

Izloze notiek Loterijas rīkotāju SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu 37-63, Rīgā, 6. stāvā.

Rīgā, 2018. gada 3. decembrī

____________________________

SIA “Visas Loterijas”

Projektu direktore

Signija Eglīte

Pielikums Nr. 1 Produkti, kas piedalās loterijā:

EAN kods

Produkta nosaukums

8001090309679

ARIEL KAPSULAS COLOR 3 In1 36 gab.

8001090309556

ARIEL KAPSULAS COLOR 28 gab.

8001090348869

ARIEL KAPSULAS COLOR 3 in 1 14 gab.

8001090592620

ARIEL KAPSULAS LAVENDER 36 gab.

8001090592583

ARIEL KAPSULAS LAVENDER 28 gab.

8001090348906

ARIEL KAPSULAS MOUNTAIN SPRING 14 gab.

8001090309594

ARIEL KAPSULAS MOUNTAIN SPRING 28 gab.

8001090348944

ARIEL KAPSULAS TOUCH OF LENOR 3 in 1, 14 gab.

8001090309631

ARIEL KAPSULAS TOUCH OF LENOR 28 gab.

8001090791474

ARIEL LĪDZEKLIS VEĻAS MAZGĀŠANAI COLOR 20 mazg. reizēm/ 1.1 l

8001090791863

ARIEL LĪDZEKLIS VEĻAS MAZGĀŠANAI LAVENDER 20 mazg.reizēm/ 1.1 l

8001090790903

ARIEL LĪDZEKLIS VEĻAS MAZGĀŠANAI LENOR 20 mazg. reizēm/ 1.1l

8001090790606

ARIEL LĪDZEKLIS VEĻAS MAZGĀŠANAI MOUNTAIN SPRING 20 mazg. reizēm/ 1.1 l

8001090791276

ARIEL LĪDZEKLIS VEĻAS MAZGĀŠANAI SENSITIVE 20 mazg. reizēm/ 1.1 l

4084500702899

ARIEL PULVERIS VEĻAS MAZGĀŠANAI COLOR 4 mazg. reizēm/300 g

4084500702936

ARIEL PULVERIS VEĻAS MAZGĀŠANAI COLOR 20 mazg. reizēm/1.5 kg

4084500716612

ARIEL PULVERIS VEĻAS MAZGĀŠANAI LENOR 20 mazg. reizēm/1.5 kg

4084500716322

ARIEL PULVERIS VEĻAS MAZGĀŠANAI MOUNTAIN SPRING 20 mazg. reizēm/1.5 kg

8001090016089

FAIRY KAPSULAS All in1 LEMON 36 gab.

8001090033130

FAIRY KAPSULAS PLATINUM LEMON 37 gab.

8001090016102

FAIRY KAPSULAS All in1 LEMON 48 gab.

8001090015969

FAIRY KAPSULAS LEMON 63 gab.

4015400958055

FAIRY LĪDZEKLIS TRAUKU MAZGĀŠANAI APPLE 900 ml

4015400956181

FAIRY LĪDZEKLIS TRAUKU MAZGĀŠANAI APPLE 450 ml

8001090621962

FAIRY LĪDZEKLIS TRAUKU MAZGĀŠANAI APPLE 1350 ml

4015400957973

FAIRY LĪDZEKLIS TRAUKU MAZGĀŠANAI LEMON 900 ml

4015400956082

FAIRY LĪDZEKLIS TRAUKU MAZGĀŠANAI LEMON 450 ml

8001090621924

FAIRY LĪDZEKLIS TRAUKU MAZGĀŠANAI LEMON 1350 ml

4015400958017

FAIRY LĪDZEKLIS TRAUKU MAZGĀŠANAI ORANGE 900 ml

4015400955405

FAIRY LĪDZEKLIS TRAUKU MAZGĀŠANAI PLATINUM ARCTIC 430 ml

4015400955580

FAIRY LĪDZEKLIS TRAUKU MAZGĀŠANAI PLATINUM LEMON 650 ml

4015400955337

FAIRY LĪDZEKLIS TRAUKU MAZGĀŠANAI PLATINUM LEMON 430 ml

4015400958093

FAIRY LĪDZEKLIS TRAUKU MAZGĀŠANAI POMEGRANATE 900 ml

4015400956266

FAIRY LĪDZEKLIS TRAUKU MAZGĀŠANAI POMEGRANATE 450 ml

8001090118530

FAIRY LĪDZEKLIS TRAUKU MAZGĀŠANAI SENSITIVE CHAMOMILE 900 ml

4015400956303

FAIRY LĪDZEKLIS TRAUKU MAZGĀŠANAI SENSITIVE CHAMOMILE 450 ml

4015400958130

FAIRY LĪDZEKLIS TRAUKU MAZGĀŠANAI SENSITIVE TEA 900 ml

4015400956358

FAIRY LĪDZEKLIS TRAUKU MAZGĀŠANAI SENSITIVE TEA 450 ml

8001090504937

LENOR VEĻAS MĪKSTINĀTAJS DEEP SEA MINERALS 750 ml

8001090504906

LENOR VEĻAS MĪKSTINĀTĀJS SHEA BUTTER 750 ml

8001090504876

LENOR VEĻAS MĪKSTINĀTĀJS SILK TREE 750 ml

8001090199652

LENOR VEĻAS MĪKSTINĀTĀJS DIAMOND 780 ml

8001090199690

LENOR VEĻAS MĪKSTINĀTĀJS EMERALD 780 ml

8001090199737

LENOR VEĻAS MĪKSTINĀTĀJS GOLD ORCHID 780 ml

8001090200136

LENOR VEĻAS MĪKSTINĀTĀJS GOLD ORCHID 1500 ml

8001090206930

LENOR VEĻAS MĪKSTINĀTĀJS SENSITIVE 930 ml

8001090206855

LENOR VEĻAS MĪKSTINĀTĀJS SPRING AWAKE 930 ml

8001090207135

LENOR VEĻAS MĪKSTINĀTĀJS SPRING AWAKE 1900 ml

8001090207173

LENOR VEĻAS MĪKSTINĀTĀJS SUMMER BREEZE 1900 ml

8001090199850

LENOR VEĻAS MĪKSTINĀTĀJS WILD FLOWER BLOOM 780 ml

8001090867223

LENOR VEĻAS MĪKSTINĀTĀJS UNSTOPPABLES DREAMS 210 g

8001090867070

LENOR VEĻAS MĪKSTINĀTĀJS UNSTOPPABLES FRESH 210 g

8001090867278

LENOR VEĻAS MĪKSTINĀTĀJS UNSTOPPABLES SPRING 210 g

2018.gada 3. Decembrī

____________________________

SIA “Visas Loterijas”

Projektu direktore

Signija Eglīte